Deutsch-Portugiesisch-Wörterbuch

 
Portugiesisch Deutsch
Crítica bíblica Biblische Exegese

Zufällige Übersetzungen
Externalidades Externer Effekt
Associação Nacional de Rifles
National Rifle Association
Díptico
Diptychon
Carnaval de Notting Hill Notting Hill Carnival


Impressum