Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch

 
Schwedisch Deutsch
blek blass
blek bleich
blekna erbleichen
blek fingersvamp Blasse Koralle
blekna erblassen
blek som ett lik bleich wie der Tod
blekna abblassen
blek fingersvamp Bauchwehziegenbart
blekhet Blässe
blek fahl
blek ostronmussling Lungenseitling
blek fingersvamp Bauchwehkoralle
blek taggsvamp Semmelstoppelpilz
blek fade
blek farblos
blek nagelskivling Gemeiner Rübling

Zufällige Übersetzungen
grip Greifvogel
blek
blass
jakobspäron
Jakobsbirne
e-postserver Mailserver


Impressum