Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=zřetel&lang=l2
linguatools-Logo
321 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
zřetel Hinblick 72 Augenmerk 31 Bezug 23 Betracht 8 Rücksicht 7 Aspekt 5 Bezugnahme 4 Einbeziehung 3 Gesichtspunkt 2 Hinsicht 1 Ansehen 1

Verwendungsbeispiele

zřetelHinblick
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Zpráva se zaměřuje na přechodné procesní pokyny pro rozpočtové otázky se zřetelem na vstup Lisabonské smlouvy v platnost.
Der Bericht beschäftigt sich mit übergangsweise geltenden haushaltstechnischen Verfahrensleitlinien im Hinblick auf das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Zahrnují politiku sousedství EU, která v současnosti prochází revizí a která by měla být odpovídajícím způsobem modifikována právě se zřetelem k současným událostem.
Zu ihnen gehört die Nachbarschaftspolitik der EU, die momentan einer Überprüfung unterzogen wird und die im Hinblick auf die aktuellen Ereignisse entsprechend modifiziert werden sollte.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jsem si jista, že tato revize bude schopna posílit partnerské vztahy mezi EU a zeměmi AKT a zajistit větší součinnost a spolupráci se zřetelem ke společným cílům, jichž chceme dosáhnout.
Ich bin überzeugt, dass diese Überprüfung die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten stärken und die Synergie und Zusammenarbeit im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele verbessern kann.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tento program, stejně jako všechny ostatní programy podobného rozsahu, by měl být jasný, soudržný, pravidelně monitorovaný a hodnocený po každé realizační fázi, aby bylo možné provést další nebo opakované úpravy, zejména se zřetelem na priority při provádění činnosti.
Natürlich muss das Programm, wie jedes andere Programm dieser Größe, nachvollziehbar und kohärent sein, regelmäßig nach jeder Umsetzungsphase überprüft und bewertet werden, damit Korrekturen, vor allem im Hinblick auf die Prioritäten bei der Durchführung der Maßnahmen, ermöglicht werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Komise tedy bude hrát roli, kterou jí propůjčuje Smlouva, s patřičným zřetelem ke zvláštnímu charakteru MOP, kde má Evropská unie pouze status pozorovatele - na rozdíl od členských států, které jsou členy.
Die Kommission wird daher die ihr vertraglich übertragene Rolle im Hinblick auf die Besonderheiten der IAO ausüben, bei der die Europäische Union nur einen Beobachterstatus hat - im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten, die Mitglieder sind.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Za prvé, požadavek záruky optimální úrovně bezpečnosti se zřetelem k údajům a informacím, které jsou v rámci návrhu požadovány, zejména k těm, které hospodářské subjekty považují za citlivé.
Erstens, die Notwendigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Sicherheitsniveaus im Hinblick auf die unter der Vorlage angeforderten Daten und Informationen, und zwar diejenigen, die von Wirtschaftsbeteiligten als sensible Daten eingestuft werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tato studie se zřetelem na její provedení ( otevřená proti nelfinaviru ) neprokázala dostatečně velkou účinnost u pacientů doposud neléčených antiretrovirotiky , aby podpořila režim podání fosamprenaviru s ritonavirem jednou denně .
Im Hinblick auf ihr Design ( offen gegen Nelfinavir ) liefert diese Studie keinen ausreichend robusten Beweis der Wirksamkeit bei antiretroviral nicht vorbehandelten Patienten , um das einmal tägliche Behandlungsschema von Fosamprenavir mit Ritonavir zu belegen .
   Korpustyp: Fachtext
Můj záměr hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 20 se zřetelem k silné švédské zásadě veřejného přístupu k úředním dokumentů byl zapsán do zápisu, poté, co byl hlas v mém jméně odevzdán nesprávně.
Meine Absicht, im Hinblick auf das starke schwedische Prinzip des Zugangs zu öffentlichen Dokumenten gegen Änderungsantrag 20 zu stimmen, wurde in das Protokoll aufgenommen, nachdem fälschlicherweise eine Stimme in meinem Namen abgegeben wurde.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
(ii) slova „se zvláštním zřetelem k IAS 39 (mezinárodnímu účetnímu standardu 39), jenž byl schválen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002,“ se vkládají za slova „s použitím ustanovení o účetnictví založeném na reálných cenách (tzv. fair value accounting)“.
(ii) die Worte „,insbesondere im Hinblick auf den gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates anerkannten IAS 39,“ werden nach den Worten „bei der Anwendung der Bestimmungen über die Bewertung mit dem beizulegenden Zeitwert“ eingefügt.
   Korpustyp: EU DCEP
V těchto souvislostech a se zřetelem k postojům naznačeným ve zprávě by Komise ráda upozornila na to, že pozměňovací návrh 32, který bude členské státy zavazovat k tomu, aby si financovaly přísnější opatření samy, vyvolá intenzivní diskuse o navrhované směrnici s Radou.
Unter Berücksichtigung dessen und im Hinblick auf die Position, die in dem zur Annahme vorgelegten Bericht umrissen wird, möchte die Kommission anmerken, dass der Änderungsantrag 32, der Mitgliedstaaten dazu verpflichten würde, striktere Maßnahmen zu finanzieren, zu ernsthaften Diskussionen mit dem Rat über diese vorgeschlagene Richtlinie führen wird.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


zřetele Aspekte 1
brát na zřetel berücksichtigen

100 weitere Verwendungsbeispiele mit zřetel

226 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Nespusť je ze zřetele.
Behalte sie im Auge.
   Korpustyp: Untertitel
Existují i pragmatické zřetele.
Überdies gibt es auch pragmatische Überlegungen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Beru to na zřetel.
Das merke ich mir.
   Korpustyp: Untertitel
Nesmíme pustit ze zřetele cíl návrhu.
Wir dürfen das eigentliche Ziel dieses Vorschlags nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Neztraťme ze zřetele osvědčenou zásadu cyklické ekonomiky.
Dabei dürfen wir den guten Grundsatz der Kreislaufwirtschaft nicht aus den Augen lassen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To bychom neměli nikdy ztrácet ze zřetele.
Das sollten wir nie aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Toto bychom neměli ztrácet ze zřetele.
Daran sollten wir immer denken.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Na anonymní stížnosti nebude brán zřetel.
Anonymen Beschwerden wird nicht nachgegangen.
   Korpustyp: EU DCEP
Ale je zde ještě jiný zřetel.
Es gibt jedoch noch eine weitere Überlegung.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Okolnosti, na které je třeba brát zřetel
Anzeichen (Symptome), auf die Sie achten müssen
   Korpustyp: Fachtext
Na to berte zřetel den co den.
Seien Sie sich dieser Tatsache zu jeder Sekunde des Tages bewusst.
   Korpustyp: Untertitel
Nějak jsem to ztratila ze zřetele.
Irgendwie hatte ich das aus den Augen verloren.
   Korpustyp: Untertitel
Myslím, že ztrácíte ze zřetele skutečný problém.
Ich denke, Sie verlieren hier das reale Problem aus den Augen.
   Korpustyp: Untertitel
Ale neztrácejte ze zřetele to hlavní.
Ich will, dass Sie sich aufs Wesentliche konzentrieren.
   Korpustyp: Untertitel
další zřetele ke konkrétním místním podmínkám.
I. weitere Erwägungen im Zusammenhang mit den jeweiligen örtlichen Bedingungen.
   Korpustyp: EU
Na zřetel se nebere referenční značka.
Die Kennzahl wird nicht berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Na zřetel se neberou zjevně defektní systémy.
Systeme mit offensichtlichen Mängeln werden nicht berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Nesmíme přeci spustit důležité věci ze zřetele.
Nun ja, wir müssen die wichtigen Dinge im Blickpunkt behalten, richtig?
   Korpustyp: Untertitel
Zpráva, kterou jsem navrhla, věnuje zvláštní zřetel třem aspektům.
Der von mir entworfene Bericht hat drei Schwerpunkte:
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tímto způsobem sejde ze zřetele motivace nutící evropské instituce jednat.
Auf diese Weise werden die tatsächlichen Motivationen, die die europäischen Institutionen zum Handeln veranlassen, aus den Augen verloren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
A především staví ekonomické a tržní zřetele nade vše.
Vor allem räumt er wirtschaftlichen und Markterwägungen Vorrang vor allem anderen ein.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Přesto při prosazování dílčích cílů neztratí ze zřetele cíle vyšší.
Dennoch verliert er, wenn er Teilziele verfolgt, die höheren Ziele nicht aus den Augen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Existují tři oblasti, na které bychom měli brát zřetel.
Dabei gibt es drei wichtige Schlüsselbereiche.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
A tuto prioritu bychom neměli pustit ze zřetele.
Diese muss weiterhin im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Poslední věc: nesmíme ztratit ze zřetele posílenou roli našeho Parlamentu.
Schließlich dürfen wir die stärkere Rolle unseres Parlaments nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Zhoršování stavu půdy nebere zřetel na hranice států.
Die Bodenverschlechterung macht auch nicht vor nationalen Grenzen halt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nemáme ztrácet ze zřetele tuto rozpravu o soukromí.
Diese Debatte um privacy dürfen wir nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tyto skutečnosti bychom tedy neměli ztrácet ze zřetele.
Deshalb ist hier besonderes Augenmaß angebracht.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Bylo by moudré držet větší zřetel na naše bratrance.
Es wäre vielleicht ratsam, auf unsere Vettern ein Auge zu werfen.
   Korpustyp: Untertitel
Jen doufám, že na to bude brát zřetel.
Ich hoffe nur, er beachtet das hier.
   Korpustyp: Untertitel
Nikdy nepouští věci ze zřetele, dokud nejsou hotové.
Sie arbeitet, bis der Fall fertig ist.
   Korpustyp: Untertitel
Na dotazník, který zaslal, proto nebyl brán zřetel.
Der von ihm übermittelte Fragebogen wurde daher nicht berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Na toto přeložené VKM nebude při zpracování údajů brán zřetel.
Diese VKM-Übersetzung wird bei der Datenverarbeitung nicht berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Na základě toho nemohl být na zpracovatelovu námitku brán zřetel.
Dementsprechend konnte dem Antrag nicht stattgegeben werden.
   Korpustyp: EU
To neznamená ztratit ze zřetele potřebu řešení klimatických změn.
Das heißt nicht, die Augen vor dem Problem des Klimawandels zu verschließen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nesmíme ztratit ze zřetele náš závazek bojovat proti změně klimatu.
Wir dürfen unsere Verpflichtung zur Bekämpfung des Klimawandels nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V tomto směru jde o nerozlučně spjaté zřetele.
Es handelt sich dabei um Überlegungen, die unauflöslich miteinander verknüpft sind.
   Korpustyp: EU DCEP
Popisované systémy berou zřetel na tyto kritické oblasti.
Bei den beschriebenen Systemen werden diese kritischen Punkte berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Přesto bychom neměli ztrácet ze zřetele další výzvy.
Wir sollten darüber jedoch nicht den Blick auf die anderen anstehenden Herausforderungen verlieren.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Na tato tvrzení by proto neměl být brán zřetel.
Diese Vorbringen sollten daher zurückgewiesen werden.
   Korpustyp: EU
Přijde den, kdy ztratí ze zřetele hněvivé úmysly.
Die Tage werden kommen, wo er seine hasserfüllten Absichten aus dem Blick verliert.
   Korpustyp: Untertitel
Kdyby na to brala zřetel, tak by dávno nepracovala.
Hätte meine Tochter auf alles gehört, was man ihr sagte, wäre sie längst weg.
   Korpustyp: Untertitel
Za žádných okolností nesmíme ztratit ze zřetele šerifovu kancelář.
Wir sollten das Büro des Sheriffs nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Untertitel
Jimmy ztratil ze zřetele, kdo jsme a za co bojujeme.
Jimmy hat aus den Augen verloren, wer wir sind, warum wir kämpfen.
   Korpustyp: Untertitel
Myslím, že tu ztrácíme ze zřetele širší souvislosti.
Ich finde, wir müssen das Gesamtbild im Auge behalten.
   Korpustyp: Untertitel
Ale teď bychom neměli pustit ze zřetele zločinnost obecně.
Doch wir können unsere Augen nicht von der allgemeinen Verbrechensstatistik lassen.
   Korpustyp: Untertitel
Chci Vás požádat, abyste na to příště brala zřetel, aby byla zajištěna rovnováha.
Ich bitte Sie, beim nächsten Mal besser darauf zu achten, so dass eine Ausgewogenheit erzielt wird.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Je proto důležité neztrácet ze zřetele jednotlivé prvky této celkové krize.
Deswegen ist es wichtig, weiterhin fokussiert zu bleiben.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nesmíme ztrácet ze zřetele, že občané touží přiblížit se západní demokracii.
Wir dürfen nicht über den Wunsch der Bürger hinwegsehen, der westlichen Demokratie näher zu kommen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Každý členský stát, který se připravuje na předsednictví Evropské rady, by na to měl brát zřetel.
Daran sollte sich jeder Mitgliedstaat, der sich auf die Übernahme des EU-Vorsitzes vorbereitet, erinnern.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nepouštíme tedy ze zřetele celkový obraz a celkové potřeby našich partnerských zemí a regionů.
Wir verlieren also den Gesamtzusammenhang und die allgemeinen Bedürfnisse unserer Partnerländer und -regionen nicht aus dem Auge.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Podle mého názoru bychom neměli pouštět Bělorusko ze zřetele, protože to je problém Evropy jako celku.
Wir sollten Belarus meines Erachtens nicht aus den Augen verlieren, denn das ist eine Sache, die ganz Europa angeht.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Neměli bychom však zapomínat na své kořeny a ztrácet ze zřetele hodnoty, kterými jsme vázáni.
Dabei sollten wir aber niemals unsere Wurzeln vergessen und die Werte, die uns verbinden, niemals aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
V rámci reformy společné zemědělské politiky musíme na toto brát velký zřetel.
Wir müssen das unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn wir die Reform zur gemeinsamen Agrarpolitik überarbeiten.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Je mimořádně důležité, abychom neztratily ze zřetele svůj cíl: svobodu žít svůj život podle svých plánů.
Entscheidend ist, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren: die Freiheit, das Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pracovali jsme na tom, aniž bychom ztratili ze zřetele bezpečnost a ochranu základních práv našich občanů.
Wir haben daran gearbeitet, ohne die Sicherheit und den Schutz der Grundrechte unserer Bürger aus den Augen zu verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To bychom neměli ztrácet ze zřetele i v této tak velmi obtížné době.
Dies sollten wir uns immer vor Augen halten, selbst in so schwierigen Zeiten wie heute.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tou první je, že navzdory obavám a strachu lidí nesmíme ztrácet ze zřetele naše zásady.
Wir dürfen, trotz aller Sorgen und Ängste, die die Menschen spüren, die Prinzipien nicht aus dem Auge verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Konečně, neztratili jsme ze zřetele cíle jednání v Dohá a mezinárodní obchod jako vektor rozvoje.
Schließlich haben wir auch die Ziele von Doha und den internationalen Handel als Entwicklungsträger nicht aus dem Auge verloren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
I to je důležitý bod, na nějž je třeba brát při provádění strategie Evropa 2020 zřetel.
Das wird auch ein wichtiger Hinweis sein für die Umsetzung von EU-2020.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jinými slovy, změna pořadu jednání neznamená, že pouštíme Uzbekistán a vývoj v této zemi ze zřetele.
Es sollte also nicht heißen, dass wir Usbekistan und die dortige Entwicklung aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nesmíme také ztrácet ze zřetele obavy zemědělského odvětví z dovozu levného masa.
Nicht vom Tisch zu wischen ist jedenfalls das Bedenken der Agrarwirtschaft hinsichtlich der billigen Fleischimporte.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To vše je důležité a za žádných okolností bychom to neměli ztrácet ze zřetele.
Das ist alles wichtig und wir sollten dies unter keinen Umständen aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Paní předsedající, pane úřadující předsedo Rady, žádáme vás, abyste tento cíl neztratili ze zřetele.
Frau Präsidentin, Herr Ratspräsident, wir fordern Sie auf, nicht von diesem Ziel abzurücken.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pokud lze totiž pustit ze zřetele Mugabeho, může proces vzájemného hodnocení NEPADu vůbec někdy fungovat?
Wird das Peer Review-Verfahren der NEPAD jemals funktionieren, wenn Mugabe sich der Verantwortung entziehen kann?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Teď však ho strýček už zatáhl k tomu advokátovi, byly tu také už rodinné zřetele;
Jetzt aber hatte ihn der Onkel schon zum Advokaten gezogen, Familienrücksichten sprachen mit;
   Korpustyp: Literatur
Jestliže podnikneme toto krátkodobé opatření, nesmíme ztratit ze zřetele dlouhodobý horizont.
Bei der Durchführung dieser kurzfristigen Aktion dürfen wir jedoch langfristige Maßnahmen nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Při vykročení kupředu nesmí Parlament a Komise pustit ze zřetele uplatňování i této nové směrnice.
In der Zukunft müssen das Parlament und die Kommission aufmerksam beobachten, wie die Mitgliedstaaten diese Richtlinie umsetzen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jsem přesvědčen, že by to Evropský parlament neměl pouštět ze zřetele.
Ich finde, dieses Parlament sollte seine Ziele nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Samozřejmě otázku lidských práv nesmíme v tom všem ztrácet ze zřetele.
Selbstverständlich darf dabei die Lage der Menschenrechte nicht aus den Augen verloren werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
S ohledem na tyto zřetele jsem hlasoval pro navržený akční plán.
In diesem Sinne habe ich den angedachten Aktionsplan befürwortet.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
vzhledem k tomu, že většina členských států ztratila ze zřetele dosažení hlavních cílů strategie EU 2020;
in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten die Kernziele der Strategie Europa 2020 aus den Augen verloren haben;
   Korpustyp: EU DCEP
Vyzývám předsedu pana Van Rompuye, aby vzal tuto zprávu na zřetel.
Ich fordere Präsident Van Rompuy auf, diese Botschaft zu beherzigen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Dvě řekly ano, dvě řekly ne - na což však nebyl brán zřetel - zatímco ostatní vyčkávají.
Zwei haben mit Ja gestimmt, zwei mit Nein - was allerdings einfach ignoriert wurde-, während die Entscheidung in den anderen Ländern noch aussteht.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nesmíme však ze zřetele ztratit skutečnost, že absolutní bezpečnosti nikdy nedosáhneme prostřednictvím právních předpisů.
Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass man hundertprozentige Sicherheit niemals herbeiregulieren kann.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Poslanci především nemohou ztrácet ze zřetele politickou a technickou dynamiku, která je součástí každé záležitosti.
Zuerst einmal können die Ausschussmitglieder die jedem Vorgang innewohnende politische und technische Dynamik nicht ignorieren.
   Korpustyp: EU DCEP
které jsou součástí schváleného a jednoznačného výčtu příslušných faktorů, na něž se má brát zřetel.
, die in einer vereinbarten Liste der zu berücksichtigenden relevanten Faktoren eindeutig spezifiziert sein müssen.
   Korpustyp: EU DCEP
Současně by měl být brán zvláštní zřetel na těhotné ženy, plody a děti.
Aber die Bußgelder müssten, so der Ausschuss im Falle einer Überschreitung "höher ausfallen als die Gutschriften".
   Korpustyp: EU DCEP
Během debaty o budoucnosti EU bychom nikdy neměli ztrácet ze zřetele již fungující politiky.
Während der Aussprache über die Zukunft der EU sollten wir die bereits funktionierenden Politiken nie aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Zemědělství poskytuje společnosti tuto službu, ale společnost na to příliš nebere zřetel - a mnohdy ani my.
Das ist eine Leistung, die die Landwirtschaft für die Gesellschaft erbringt, die aber von der Gesellschaft - und manchmal auch von uns - viel zu wenig beachtet wird.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Soud nebude brát na tento výrok zřetel a můžeme přejít k věci.
Das Gericht wird diese Aussage ignorieren und vielleicht können wir nun endlich mit der wahren Aufgabe beginnen.
   Korpustyp: Untertitel
Nehodlám ale ztratit ze zřetele to, o čem to je: naše mise k záchraně lidstva.
Aber ich werde nicht vergessen, um was es geht: Unsere Mission, die Menschheit zu retten.
   Korpustyp: Untertitel
Na co musíme dbát zřetel je, co by vše toto znamenalo v rámci individuálních lidských bytostí.
Was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, ist, was das für eine Gefahr für jeden einzelnen Menschen darstellt.
   Korpustyp: Untertitel
Na rozkazy Jeho Veličenstva nemá být brán zřetel. To říká hrabě von Holnstein.
Die Befehle Eurer Majestät sollen nicht beachtet werden, sagt Graf von Holnstein.
   Korpustyp: Untertitel
Na mé šediny neberte zřetel, ani nevím, zda vůbec je mám.
Mein graues Haar stort Sie doch nicht mir macht es auch nichts aus.
   Korpustyp: Untertitel
Z obchodního plánu Sdružení lze odvodit, že Sdružení jako vlastník nebralo na toto směřování zřetel.
Dem Geschäftsplan des Konsortiums sei zu entnehmen, dass das Konsortium als Eigentümer diese Ausrichtung nicht ins Auge gefasst habe.
   Korpustyp: EU
Na žádost o právní pomoc podanou jinak než na formuláři nebude brán zřetel.
Ein in anderer Form als mit dem Formular gestellter Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe wird nicht berücksichtigt.
   Korpustyp: EU
Při chovu albinotických zvířat by měl být brán zřetel na citlivost těchto zvířat vůči světlu.
Bei der Haltung von Albinos sollte deren erhöhte Lichtempfindlichkeit berücksichtigt werden.
   Korpustyp: EU
Komise souhlasí s tím, že v posuzované věci je třeba brát na tato opatření zřetel.
Die Kommission ist auch der Meinung, dass diese Maßnahmen berücksichtigt werden müssen.
   Korpustyp: EU
Na tyto připomínky tedy nemohl být brán zřetel a je tak možné potvrdit prozatímní zjištění.
Daher blieben diese Vorbringen unberücksichtigt und die vorläufigen Schlussfolgerungen können bestätigt werden.
   Korpustyp: EU
Komise souhlasí s tím, že v tomto vyšetřování je nutno brát na tato opatření zřetel.
Die Kommission schließt sich der Einschätzung an, dass diese Maßnahmen im Rahmen dieser Untersuchung berücksichtigt werden müssen.
   Korpustyp: EU
Na platební nároky podléhající zvláštním podmínkám by při tomto výpočtu neměl být brán zřetel.
Bei dieser Berechnung sollten die besonderen Bedingungen unterliegenden Zahlungsansprüche unberücksichtigt bleiben.
   Korpustyp: EU
Naproti tomu nevzal OPAK na zřetel skutečnost, že existují omezení postupného navyšování nájemného na tržní úroveň.
Andererseits berücksichtigte OPAK nicht, dass es Beschränkungen dafür gab, wie schnell die Mieten an das Marktniveau angepasst werden konnten.
   Korpustyp: EU
Jistě, kapitalismus vytváří rozvrat a nejistotu. Neměli bychom však ztrácet ze zřetele druhou stranu této mince.
Zwar schafft der Kapitalismus Zerrüttungen und Ungewissheit, doch sollten wir die andere Seite der Medaille nicht aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nesmíme však ztratit ze zřetele ani dlouhodobější problémy, které přetrvají, i když bouře poleví.
Doch dürfen wir nicht die längerfristigen Herausforderungen aus den Augen verlieren, die bleiben werden, wenn der Sturm abklingt.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
PRINCETON – V uplynulém roce bylo snadné ztratit řeckou dluhovou krizi ze zřetele.
PRINCETON – Im Laufe des vergangenen Jahres war es leicht, die griechische Schuldenkrise aus den Augen zu verlieren.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Současně ECB nikdy neztratila ze zřetele svůj hlavní cíl – udržení cenové stability.
Gleichzeitig hat die EZB ihr Hauptziel– die Aufrechterhaltung der Preisstabilität - nicht aus den Augen verloren. 
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Rozhodně nechci tuto stránku lidských dějin a našeho současného dění bagatelizovat ani ji pouštět ze zřetele.
Es ist bestimmt nicht mein Anliegen, diese Seite der Menschheitsgeschichte und die aktuellen Geschehnisse herunterzuspielen oder abzutun.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Proto musíme pokračovat v začaté práci a nikdy neztrácet ze zřetele naše dlouhodobé projekty.
Daher müssen wir unsere Arbeit fortsetzen und dürfen die langfristigen Ziele nie aus den Augen verlieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
vyjasnění definic tak, aby byl při uplatňování této směrnice brán zřetel na vývoj finančních trhů,
Klärung der Definitionen zwecks Berücksichtigung der bei der Anwendung dieser Richtlinie auf den Finanzmärkten beobachteten Entwicklungen;
   Korpustyp: EU DCEP