Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=diplom&lang=l1
linguatools-Logo
175 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[NOMEN]
Diplom diplom 231 vysvědčení 4

Computergenerierte Übersetzungsvorschläge

diplom přiděleny své účty 1
Diplom titul 8

Verwendungsbeispiele

Diplom diplom
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

– die Diplome der "Akademie výtvarných umění v Praze" – Studienprogramm Schöne Künste des Studiengangs Architektonische Gestaltung
- diplomy udělené Akademií výtvarných umění v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru architektonická tvorba,
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Universität für Bodenkultur, Fachsenat Kulturtechnik und Wasserwirtschaft,ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané univerzitou pro "Bodenkultur" v oboru "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"
   Korpustyp: EU DCEP
entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der
buď studijního programu, který netvoří součást osvědčení nebo diplomu ve smyslu
   Korpustyp: EU DCEP
In Deutschland, kann ich nur sagen, gibt es einen Universitätsabschluss, der zu einem Diplom in der Erwachsenenbildung führt.
Mohu mluvit jen za Německo, kde existuje typ univerzitního vzdělání, jehož absolventi získávají diplom v oboru vzdělávání dospělých.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
– die von der Hochschule für bildende Kunst, Wien, Institut für Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Vysokou školou výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Akademie der bildenden Künste, Wien, Studienrichtung Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Akademií výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP
Neben den erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwendungen besteht das Risiko, dass Bürgerinnen und Bürgern die Anerkennung ihrer Diplome verweigert wird.
Nehledě na velké časové a finanční výdaje hrozí občanům, kteří chtějí legalizovat své diplomy, že budou odmítnuti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
B. der Mädchenname), die in den in der Bewerbung beifügten Diplomen oder Zeugnissen erscheinen, sind hier anzugeben.
Další jména (např. rodné příjmení), která jsou uváděna na diplomech nebo osvědčeních připojených k této přihlášce, je třeba uvést dále
   Korpustyp: Fachtext
Maßnahmen, die auf die allgemeine und berufliche Bildung, Anerkennung von Berufsbefähigungsnachweisen und Diplomen abstellen;
opatření zaměřená na vzdělávání, odborné vzdělávání, uznávání kvalifikace a diplomů;
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz, Studienrichtung Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Univerzitou uměleckého a průmyslového designu v Linci v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP

100 weitere Verwendungsbeispiele mit diplom

113 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

"Kein rechtswissenschaftliches Diplom."
Takže, "Bez titulu z práv."
   Korpustyp: Untertitel
Diplom als „Legal Procurator“
Osvědčení o vykonání prokurátorské zkoušky
   Korpustyp: EU DCEP
Ihre Diplome, Ihre Karriere.
Vaše diplomy, vaše kariéra.
   Korpustyp: Untertitel
Mit einem gefälschten Diplom.
Tak cos dělal těch posledních jedenáct let?
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe ein Diplom. Dazu braucht man auch ein Diplom.
No tak s diplomem, to si dám líbit.
   Korpustyp: Untertitel
(Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise)
(Diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci)
   Korpustyp: EU
Kredit für mein rechtswissenschaftliches Diplom.
Mám úvěr za studium.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe noch kein diplom.
Neměl jsem přiděleny své účty.
   Korpustyp: Untertitel
- Steht jedenfalls auf meinem Diplom.
- Aspoň se to uvádí na mém diplomu.
   Korpustyp: Untertitel
Bezeichnungen der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise:
označení pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci:
   Korpustyp: EU
Diplom, das erteilt wird nach Abschluss
úroveň C odpovídá diplomu, který prokazuje úspěšné ukončení:
   Korpustyp: EU
postsekundärer Bildungsabschluss, bescheinigt durch ein Diplom,
úroveň pomaturitního vzdělání doložená diplomem, nebo
   Korpustyp: EU
Eve Logan hat ihr Diplom online gemacht.
Ne, Eve Loganová si udělala zkoušky online.
   Korpustyp: Untertitel
Keine Sorge. Ihr kriegt ein Diplom.
Nebojte se. Diplomy dostanete.
   Korpustyp: Untertitel
postsekundärer Bildungsabschluss, bescheinigt durch ein Diplom;
vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání osvědčené diplomem,
   Korpustyp: EU
Mir egal, wie viele Diplome er hat.
Je mi jedno, kolik titulů má.
   Korpustyp: Untertitel
Mann, wir hätten die Diplome einsprühen sollen.
Vole, musíme postříkat diplomy.
   Korpustyp: Untertitel
Das Diplom muss noch an die Wand.
Musím tu cenu někam vystavit.
   Korpustyp: Untertitel
Einige Ihrer Kollegen stellen sogar Diplome aus.
Někteří vaši kolegové mají dokonce vystavené jejich diplomy.
   Korpustyp: Untertitel
Haben Sie ein Zeugnis oder Diplom?
Máte nějaké doporučení? Diplomy?
   Korpustyp: Untertitel
Diplom-Zauberer und Meister der Magie.
nejvyšší čaroděj a mistr magického umění.
   Korpustyp: Untertitel
Ein Jahr fehlte mir noch zum Diplom.
Byla jsem v posledním ročníku na výšce.
   Korpustyp: Untertitel
Das habe ich über Gates. Ein Diplom in amerikanischer Geschichte, ein Diplom in Maschinenbau vom mit,
Gates vystudoval americké dějiny na Georgetownu a strojírenství na mit.
   Korpustyp: Untertitel
) in Bratislava seit 1977 ausgestelltes Diplom im Studiengang "Architektur" ("
) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.),
   Korpustyp: EU DCEP
) in Bratislava seit 1977 ausgestelltes Diplom im Studiengang "Städtebau" ("
) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.),
   Korpustyp: EU DCEP
· Diplom in Rechtswissenschaften, Honorable Society of King’s Inns, 2008
· osvědčení o absolvování kurzu práva, Honorable Society of Kings Inns, 2008
   Korpustyp: EU DCEP
Berufsqualifikationen, z. B. Diplome, Titel, Aus- und Weiterbildungen, Kompetenztests, oder
odborné kvalifikace, například diplomů, titulů, odborného vzdělávání, dovednostních testů nebo
   Korpustyp: EU
Er hat ein Diplom, und er hat Journalismus studiert.
Studoval žurnalistiku a má postgraduál.
   Korpustyp: Untertitel
Ungebunden für Hochschuleinrichtungen, die staatlich anerkannte Diplome verleihen.
Bez závazků pro vysokoškolské vzdělávací instituce, které udělují státem uznané tituly.
   Korpustyp: EU
Fort- und Weiterbildung (Diplome, berufliche Ausbildungsgänge, Kurse; bitte Daten angeben):
Další vzdělávání a školení (akademické tituly, odborné vzdělávání, kurzy; uveďte data):
   Korpustyp: EU
Ich hab ein Diplom im Leute-in-die-Pfanne-hauen.
Zato mám bakaláře v kopání zadků a pamatování si jmen.
   Korpustyp: Untertitel
Und auch auf dein Diplom brauchst du dir nichts einbilden.
Nad nikoho se tu nepovyšuj.
   Korpustyp: Untertitel
Und du bist der Gedankenleser mit dem Diplom.
Co ty na to jako čtenář myslí s červeným diplomem?
   Korpustyp: Untertitel
Ginge es Ihnen besser, zeigte ich Ihnen meine Diplome?
Až vám bude lépe, ukážu vám moje diplomy.
   Korpustyp: Untertitel
Hast du eine Kopie davon? Von deinem falschen Diplom?
Máš tu kopii nebo kopii tvého diplomu?
   Korpustyp: Untertitel
Ja, weil du einen Diplom in Psychologie hast.
Jasně, protože máš magistra z psychologie.
   Korpustyp: Untertitel
Er ist Diplom-Chemiker von der Universität St. Petersburg.
Je to chemický inženýr, vystudoval univerzitu v Petrohradě.
   Korpustyp: Untertitel
Okay, bevor wir irgendwie weitermachen, kann ich diese Diplome überprüfen?
Dobře, než zajdeme dále, můžu se kouknout na ty diplomy?
   Korpustyp: Untertitel
Entschuldigen Sie. Ich hab immerhin 2 M.I.T. -Diplome, Dr. Corvin.
Nezlobte se, ale absolvoval jsem MTI.
   Korpustyp: Untertitel
Einige ältere Trottel ärgern sich über Diplom-Trottel.
Někteří staří idioti odmítají vysokoškolské vzdělání.
   Korpustyp: Untertitel
Die Petentin hat in Belgien ein Diplom als Fachlehrerin für Kinder mit Lernschwierigkeiten erworben, das die französischen Behörden nicht mit dem entsprechenden französischen Diplom gleichsetzen.
Kvalifikace předkladatele petice jako učitele dětí s problémy s učením, kterou získal v Belgii, nebyla uznána francouzskými úřady jako rovnocenná odpovídajícímu francouzskému diplomu.
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Provinzialhochschule für Architekten in Hasselt ausgestellten Diplome (architect)
- diplomy vydávané krajskou vysokou školou architektury v Hasseltu (architect)
   Korpustyp: EU DCEP
– die Diplome der "Akademie výtvarných umění v Praze" – Studienprogramm Schöne Künste des Studiengangs Architektonische Gestaltung
- diplomy udělené Akademií výtvarných umění v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru architektonická tvorba,
   Korpustyp: EU DCEP
– die von den staatlichen Architektenschulen Kopenhagen und Aarhus ausgestellten Diplome (architekt)
- diplomy vydávané státními školami architektury v Kodani a v Ărhusu (architekt)
   Korpustyp: EU DCEP
– die bis 1971 von den ehemaligen Instituten für Architekten (Hoger Bouwkunstonderricht) ausgestellten Diplome (architect HBO)
- diplomy vydávané do roku 1971 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO)
   Korpustyp: EU DCEP
– die bis 1970 von den ehemaligen Instituten für Architekten (voortgezet Bouwkunstonderricht) ausgestellten Diplome (architect VBO)
- diplomy vydávané do roku 1970 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO)
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Universität für Bodenkultur, Fachsenat Kulturtechnik und Wasserwirtschaft,ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané univerzitou pro "Bodenkultur" v oboru "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft"
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Hochschule für bildende Kunst, Wien, Institut für Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Vysokou školou výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Akademie der bildenden Künste, Wien, Studienrichtung Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Akademií výtvarných umění ve Vídni v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP
– die von der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz, Studienrichtung Architektur, ausgestellten Diplome
- diplomy vydávané Univerzitou uměleckého a průmyslového designu v Linci v oboru architektury
   Korpustyp: EU DCEP
in Bratislava in den Jahren 1950 - 1952 ausgestelltes Diplom im Studiengang "Architektur und Hochbau"
) v Bratislavě v letech 1950 – 1952 (označení: Ing.),
   Korpustyp: EU DCEP
in Bratislava in den Jahren 1952 - 1960 ausgestelltes Diplom im Studiengang "Architektur" ("
) v Bratislavě v letech 1952 – 1960 (označení: Ing. arch.),
   Korpustyp: EU DCEP
in Bratislava in den Jahren 1952 - 1960 ausgestelltes Diplom im Studiengang "Hochbau" ("
) v Bratislavě v letech 1952 – 1960 (označení: Ing.),
   Korpustyp: EU DCEP
– die von den Fachbereichen Architektur der Technischen Universitäten und der Universität Oulu ausgestellten Diplome (arkkitehti/arkitekt)
- diplomy vydávané technickými univerzitami a univerzitou v Oulu v oboru architektury (arkkitehti/arkitekt)
   Korpustyp: EU DCEP
Jeder zweite Abgänger mit Diplom hat Probleme, adäquate Arbeit zu finden.
On sám připravil k tomuto tématu zprávu, v níž zdůraznil mimo jiné význam výměnných pobytů.
   Korpustyp: EU DCEP
entweder aufgrund einer Ausbildung, für die kein Zeugnis oder Diplom im Sinne der
buď studijního programu, který netvoří součást osvědčení nebo diplomu ve smyslu
   Korpustyp: EU DCEP
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und anderer Berufsqualifikationen gemäß den einschlägigen nationalen Verfahren;
uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o odborné kvalifikaci v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy;
   Korpustyp: EU
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise gemäß den einschlägigen innerstaatlichen Verfahren;
uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných kvalifikací v souladu s příslušnými vnitrostátními postupy;
   Korpustyp: EU
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger beruflicher Befähigungsnachweise gemäß den einschlägigen nationalen Verfahren;
uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy;
   Korpustyp: EU DCEP
Ein europäischer Vergleichsrahmen für nationale Diplome und Qualifikationen auf freiwilliger Basis steht im Zentrum der Debatte.
Diskuze se zaměřuje na dobrovolné uznávání diplomů a kvalifikací.
   Korpustyp: EU DCEP
IT: Staatsangehörigkeitserfordernis für Dienstleister, die zur Ausstellung staatlich anerkannter Diplome ermächtigt sind.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří mají být oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
   Korpustyp: EU
Staatsangehörigkeitserfordernis für Dienstleister, die zur Ausstellung staatlich anerkannter Diplome ermächtigt sind.
Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
   Korpustyp: EU
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist Zeit die Diplome zu verteilen.
Dámy a pánové, je čas rozdat diplomy.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bekam es vor einigen Jahren zum Geburtstag und zum Diplom geschenkt.
To jsem před několika lety dostal k narozeninám a k promoci.
   Korpustyp: Untertitel
Praktikantenstunden außerhalb der Lehranstalt, die für den Erwerb eines amtlichen Diploms erforderlich sind.
hodiny praktického výcviku mimo školu požadované pro získání úředního diplomu.
   Korpustyp: EU
IT: Staatsangehörigkeitserfordernis für Dienstleister, die zur Ausstellung staatlich anerkannter Diplome ermächtigt sind.
IT: Podmínka státní příslušnosti pro poskytovatele služeb, kteří jsou oprávněni vydávat státem uznávané diplomy.
   Korpustyp: EU
die von den staatlichen Architektenschulen Kopenhagen und Aarhus ausgestellten Diplome (architekt)
diplomy vydávané státními školami architektury v Kodani a v Århusu (architekt)
   Korpustyp: EU
die vom Kauno politechnikos institutas bis 1969 ausgestellten Diplome für Bauingenieure/Architekten (inžinierius architektas/architektas)
diplomy stavitele/architekta udělené Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas),
   Korpustyp: EU
Bedarfsprüfung für die Eröffnung privater Universitäten, die ermächtigt sind, anerkannte Diplome oder Grade zu verleihen;
Test potřebnosti pro otevření soukromých univerzit s právem udělovat uznávané diplomy a tituly;
   Korpustyp: EU
abgeschlossenes Hochschulstudium, bescheinigt durch ein Diplom, von mindestens dreijähriger Dauer oder
úroveň vzdělání, která odpovídá ukončenému, nejméně tříletému vysokoškolskému studiu doloženému diplomem, nebo
   Korpustyp: EU
Ich bin diejenige mit dem Diplom, und du musst mir hier vertrauen.
Já jsem ta, co má na starost peníze a ty mi v tom musíš věřit.
   Korpustyp: Untertitel
Und, Finch? Was tust du nun mit deinem schicken N.Y.U.-Diplom?
Finchi, co budeš dělat s tím diplomem z Newyorské univerzity?
   Korpustyp: Untertitel
Er holte Jeff LeBlanc, einen Diplom-lngenieur, der die Boden-und Deckenbalken neu ausrichtete.
Najal si Jeffa Leblanc, certifikovaného inženýra, aby překreslil trámy a prehriadkové trámy.
   Korpustyp: Untertitel
Mir ist egal, wie viele Diplome du bekommst, du wirst nie wieder so mit mir sprechen.
Nezajímá mě, kolik diplomů dostaneš, ale takhle se mnou nikdy nemluv.
   Korpustyp: Untertitel
Ich habe vielleicht nicht ihre schicken Diplome, aber ich weiß über viele Dinge Bescheid.
Možná nemám tolik titulů co vy, ale znám spoustu věcí.
   Korpustyp: Untertitel
Liebster Vater, wir machen nächste Woche unseren Abschluss, ich bekomme mein Diplom.
Drahý tatínku, příští týsen mi skončí škola a sostanu siplom.
   Korpustyp: Untertitel
Wissen Sie, das ist die einzige Arbeit, die ich kriegen konnte. Selbst mit einem Biologie-Diplom.
Víte, jinou práci jsem nesehnal, i když mám doktorát z biologie.
   Korpustyp: Untertitel
Es gibt ein Barista-Diplom, dann können sie mit wohlerzogenen Kids aus gutem Haus konkurrieren.
Potom se můžou vyrovnat soutěživým dětem, které mají vychování.
   Korpustyp: Untertitel
Marshall hat immer von seinem Anwalts-Diplom geträumt, um die Umwelt zu schützen.
Víte, Marshall vždycky snil o ochraně přírody právní cestou.
   Korpustyp: Untertitel
Meine Mutter hat einen fünfstelligen Betrag ausgegeben, um online ein Diplom zu machen.
Máma si kvůli on-line titulu způsobila velký dluh.
   Korpustyp: Untertitel
Ich hatte die Chance auf eine steile, und dieser Weiße sagt, ich brauch ein diplom.
Víš co tím chci říct? Já měl docela i šanci dostat milej měsíc jeden job.
   Korpustyp: Untertitel
Diplome vom Yale und der Columbia im Alter von 23. Die Perle ist krank!
Tituly z Yale a Columbia do 23 let. Ta kočka je blázen.
   Korpustyp: Untertitel
Sie konnte dank ihm um den Globus tingeln, Diplome sammeln und Gutes tun.
Nechal jí dost, aby mohla cestovat po světě, sbírat tituly a konat dobré skutky.
   Korpustyp: Untertitel
Wovon ich dachte, angesichts Ihrer Wand voller Scheiß-Diplome, Sie könnten das mühelos in Ordnung bringen.
A podle tý zdi plný zkurvenejch diplomů jsem doufal, že to napravíte.
   Korpustyp: Untertitel
Da machte ich das Diplom, stürzte mich in die Arbeit und verkaufte tonnenweise Häuser.
A tak jsem si udělala řidičák, vrhla se do práce, prodala spoustu domů,
   Korpustyp: Untertitel
Ich hab' Diplom und 2 Doktortitel in Physik Ich müsste sowas gar nicht erst machen.
Jsem magistr a mám dva doktoráty, k tomuhle by mě neměl nikdo nutit.
   Korpustyp: Untertitel
"Befähigungsnachweise": von den teilnehmenden Hochschulen nach erfolgreichem Abschluss eines Hochschulprogramms verliehene Diplome, Zeugnisse oder sonstige Auszeichnungen.
"Kvalifikacemi" se rozumí diplomy, tituly nebo jiná ohodnocení, které udělují zúčastněné vysokoškolské instituce při dokončení činností vysokoškolského vzdělávání.
   Korpustyp: EU DCEP
(d) Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger beruflicher Befähigungsnachweise gemäß den einschlägigen nationalen Verfahren;
d) uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v souladu s odpovídajícími vnitrostátními postupy ;
   Korpustyp: EU DCEP
· Postgraduiertenstudium im Fach Steuerrecht der Europäischen Union mit Abschlussprüfung und Diplom,
· postgraduální studium týkající se daňových zákonů Evropské unie – ukončeno zkouškou a diplomem,
   Korpustyp: EU DCEP
Ich kann kein Diplom vorweisen, es gab damals noch keine Ausbildung.
Nemůžu ti ukázat certifikát tenkrát žádné školení nebyla.
   Korpustyp: Untertitel
Ich bekomme das dumme Diplom, von dem ich behauptet hatte, es wäre mir egal.
Dostanu to blbý lejstro, na kterým mi nesejde.
   Korpustyp: Untertitel
Diplom mit Auszeichnung, zwanzig Jahre Praxis, und das zahlen sie mir!
Absolvoval jsem s vyznamenáním. 20 let praxe a tohle mi platí.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben ein beschissenes Diplom und kamen her, um der Held zu sein, wie?
Máte mizerné vzdělání a tady byste se mohl dostat hodně vysoko.
   Korpustyp: Untertitel
- Holen Sie das Cambridge-Diplom raus. Sagen Sie, ihr Stoff interessiert uns nicht.
- Teď využij svoje znalosti a zeptej se jich, co nabízí.
   Korpustyp: Untertitel
Ich glaube, Takeda hatte was anderes im Sinn, als er euch euer Rache-Diplom übergab.
Proč mám pocit, že tohle Takeda nemyslel, když tě z té jeho akademie pomsty pustil?
   Korpustyp: Untertitel
Neben den erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwendungen besteht das Risiko, dass Bürgerinnen und Bürgern die Anerkennung ihrer Diplome verweigert wird.
Nehledě na velké časové a finanční výdaje hrozí občanům, kteří chtějí legalizovat své diplomy, že budou odmítnuti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
– Die von den staatlichen Hochschulen für Architektur oder den Höheren Instituten für Architektur ausgestellten Diplome (architecte-architect)
- diplomy vydávané vysokými státními školami architektury nebo vysokými státními instituty architektury (architecte-architect)
   Korpustyp: EU DCEP
die von folgenden Hochschuleinrichtungen ausgestellten Diplome, die die Qualifikation ‚архитект‘ (Archtitekt), ‚cтроителен инженер‘ (Bauingenieur) oder ‚инженер‘ (Ingenieur) bescheinigen:
Diplomy s profesním označením ‚архитект‘ (architekt), ‚cтроителен инженер‘ (stavební inženýr) nebo ‚архитект‘ (inženýr) udělované těmito akreditovanými vysokými školami:
   Korpustyp: EU
Das Bestehen dieser Prüfung berechtigt den Inhaber des Diploms, diesen Beruf als Selbständiger oder abhängig Beschäftigter auszuüben.“
To opravňuje držitele vykonávat toto povolání buď nezávisle, nebo v postavení zaměstnance.“
   Korpustyp: EU
Es wird die gegenseitige Anerkennung der Qualität der Ausbildung und, sofern möglich, der erteilten Diplome und sonstiger Zertifikate erfordern.
Vyžaduje vzájemné uznávání kvality odborné přípravy a pokud možno diplomů a jiných udělovaných osvědčení.
   Korpustyp: EU