linguatools-Logo
107 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[Weiteres]
Vertrag von Amsterdam Amsterodamská smlouva 7

Verwendungsbeispiele

Vertrag von Amsterdam Amsterodamská smlouva
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands gehören zum Rahmen der Europäischen Union, seit der Vertrag von Amsterdam im Jahr 1999 in Kraft getreten ist.
Ustanovení schengenského acquis byly součástí struktury Evropské unie od doby, kdy v roce 1999 vešla v platnost Amsterodamská smlouva.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Diesmal werde das Europäische Parlament eine bedeutendere Rolle spielen. „ 1999 war der Vertrag von Amsterdam gerade in Kraft getreten.
Evropský parlament bude hrát tentokrát významnější roli. „V roce 1999 právě vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva.
   Korpustyp: EU DCEP
Das Europäische Parlament fordert seit 1995 eine europäische Gleichbehandlungsrichtlinie, und der Vertrag von Amsterdam hat uns endlich die rechtliche Grundlage dafür geschaffen.
Evropský parlament žádá přijetí směrnice o rovném zacházení mezi osobami už od roku 1995 a Amsterodamská smlouva nám k tomu konečně poskytla právní základ.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Faktisch übt er diese Funktion jedoch nicht aus und konzentriert seine Tätigkeit auf die im Vertrag von Amsterdam geschaffene Funktion des Hohen Vertreters.
Tuto funkci ve skutečnosti neplní a soustřeďuje svou činnost na funkci vysokého představitele, kterou zavedla Amsterodamská smlouva.
   Korpustyp: EU DCEP
Navigation Path : Home " The European Central Bank " Geschichte " Europäische Union " Der Vertrag von Amsterdam , unterzeichnet im Oktober 1997
Navigation Path : Home " The European Central Bank " Historie " Evropská unie " Amsterodamská smlouva podepsaná v říjnu 1997
   Korpustyp: Allgemein
Für die Europäischen Gemeinschaften wurde mit dem Vertrag von Amsterdam eine besondere Vorschrift (Artikel 16 EG-Vertrag) über Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und ein erläuterndes Protokoll über das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingeführt.
Pro Evropská společenství zavedla Amsterodamská smlouva zvláštní ustanovení (článek 16 Smlouvy o ES) o službách obecného hospodářského zájmu a výkladový protokol o systému veřejnoprávního vysílání.
   Korpustyp: EU
G. in der Erwägung, dass der ergänzende Charakter der Unionsbürgerschaft später im Vertrag von Amsterdam in Artikel 17 des EG-Vertrags unterstrichen wurde, der den Wortlaut hat: „Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht“,
G. vzhledem k tomu, že Amsterodamská smlouva dále zdůrazňuje doplňující povahu občanství Unie a upřesňuje v článku 17 Smlouvy o ES, že „občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji“,
   Korpustyp: EU DCEP

100 weitere Verwendungsbeispiele mit Vertrag von Amsterdam

7 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam:
14. listopad 2007 – směrnice o ochraně půdy před kontaminací
   Korpustyp: EU DCEP
(Protokoll zum Vertrag von Amsterdam),
(Protokol k Amsterodamské smlouvě),
   Korpustyp: EU DCEP
Mai 1999 Der Vertrag von Amsterdam , der am 2 .
Amsterdamská smlouva , která byla podepsána 2 .
   Korpustyp: Allgemein
1997 wurde Artikel 13 in den Vertrag von Amsterdam aufgenommen.
V roce 1997 se součástí Amsterodamské smlouvy stal článek 13.
   Korpustyp: EU DCEP
Geändert durch den Vertrag von Amsterdam und den Vertrag von Nizza.
Protokol ve znění Amsterodamské a Niceské smlouvy.
   Korpustyp: EU
1999 Vertrag über die Der abgeänderte Europäische Union ( Vertrag von Amsterdam ) tritt in Kraft .
Amsterdamská smlouva ) . Účinnosti nabývá Smlouva o Evropské unii ( Maastrichtská smlouva ) .
   Korpustyp: Allgemein
Der Vertrag wurde durch den "Vertrag von Amsterdam " , der am 2 .
Tato Smlouva byla následně změněna "Amsterodamskou smlouvou " , která byla podepsána 2 .
   Korpustyp: Allgemein
Der abgeänderte Vertrag über die Europäische Union ( Vertrag von Amsterdam ) tritt in Kraft .
Účinnosti nabývá upravené znění Smlouvy o Evropské unii ( tj . Amsterdamská smlouva ) .
   Korpustyp: Allgemein
C 191 vom 29.7.1992 , S. 68 ) , geändert durch den Vertrag von Amsterdam ( ABl .
C 191 , 29.7.1992 , s. 68 ) , ve znění Amsterodamské smlouvy ( Úř .
   Korpustyp: Allgemein
In der Fassung des Artikels 6 Abschnitt III Nummer 4 des Vertrags von Amsterdam .
Centrální banky členských států , na které se vztahuje výjimka podle čl .
   Korpustyp: Allgemein
C 191 vom 29.7.1992 , S. 68 ) , geändert durch den Vertrag von Amsterdam ( ABl .
1992 , s. 68 ) , ve znění Amsterodamské smlouvy ( Úř . věst .
   Korpustyp: Allgemein
in der Erwägung, dass zehn Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam
vzhledem k tomu, že deset let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost:
   Korpustyp: EU DCEP
Dies ist außerdem im Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Vertrag von Amsterdam eindeutig festgelegt.
To je také jasně zakotveno v protokolu o veřejnoprávním vysílání v Amsterodamské smlouvě.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
IN DER ERWÄGUNG, dass Artikel 9 Absatz 7 des Vertrags von Amsterdam inhaltlich zu übernehmen ist,
VZHLEDEM K TOMU, že by mělo být převzato ustanovení čl. 9 odst.
Sachgebiete: jura    Korpustyp: Gesetz
C 191 vom 29.7.1992 , S. 68 ) , geändert durch den Vertrag von Amsterdam ( ABl .
1992 , s. 68 ) připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství , ve znění Amsterodamské smlouvy ( Úř .
   Korpustyp: Allgemein
Seit dem Vertrag von Amsterdam wurden auf europäischer Ebene zahlreiche asyl- und einwanderungspolitische Maßnahmen ergriffen.
Od Amsterodamské smlouvy se na evropské úrovni přijalo mnoho opatření v oblastech azylu a přistěhovalectví.
   Korpustyp: EU DCEP
Diese Einigung wurde dann im Vertrag von Amsterdam festgeschrieben, der 1999 in Kraft trat.
Tato dohoda byla zapsána do Amsterdamské smlouvy, která vstoupila v platnost roku 1999.
   Korpustyp: EU DCEP
Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde das Amt des Hohen Vertreters für die GASP eingeführt.
Amsterodamskou smlouvou byl vytvořen úřad vysokého zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.
   Korpustyp: EU DCEP
Mit dem Vertrag von Amsterdam ist der Gleichstellungsgrundsatz Bestandteil des Vertragswerks geworden.
Od Amsterodamské smlouvy si otázka rovnosti mužů a žen našla ve smlouvách své pevné místo.
   Korpustyp: EU DCEP
die Entwicklung einer Sportpolitik (Erklärung Nr. 29 zum Vertrag von Amsterdam) und einer Freizeitpolitik;
rozvoje sportu (prohlášení č. 29 Amsterodamské smlouvy) a politiky využívání volného času;
   Korpustyp: EU DCEP
Der abgeänderte Vertrag über die Europäische Union ( Vertrag von Amsterdam ) tritt in Kraft . 2009 tritt dem EuroDie Slowakei
Účinnosti nabývá upravené znění Smlouvy o Evropské unii ( tj . Amsterdamská smlouva ) .
   Korpustyp: Allgemein
– in Kenntnis des Protokolls zum EG-Vertrag (Vertrag von Amsterdam) über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere,
– s ohledem na Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat připojený ke Smlouvě o ES (Amsterdamská smlouva),
   Korpustyp: EU DCEP
Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde 1997 der Artikel 13 über Nichtdiskriminierung in den EG-Vertrag aufgenommen.
V roce 1997 byl Amsterodamskou smlouvou do Smlouvy o ES zahrnut článek 13 o nediskriminaci.
   Korpustyp: EU DCEP
Aus Anhang II des Vertrags wurde mit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam Anhang I. Der Inhalt blieb jedoch unverändert.
Příloha II Smlouvy byla vstupem v platnost Amsterodamské smlouvy změněna na přílohu I. Obsah však zůstal nezměněn.
   Korpustyp: EU
Die Investition der Stadt Amsterdam in Glasvezelnet Amsterdam C.V., die am 17. Mai 2005 bei der Kommission angemeldet wurde und der Errichtung eines Glasfasernetzes in Amsterdam dient, bildet keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag.
Investice města Amsterdamu do společnosti Glasvezelnet Amsterdam C.V. na vybudování optické přístupové sítě v Amsterdamu, oznámená Komisi dne 17. května 2005, nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.
   Korpustyp: EU
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam verfügt die EU über weitreichende Kompetenzen bei der Kontrolle von Migrationsströmen.
Od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost má EU velmi rozsáhlé pravomoci v oblasti kontroly migračních toků.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Diese Struktur wurde 1992 auf dem Gipfel von Edinburgh vereinbart und 1999 im Vertrag von Amsterdam festgeschrieben.
Na této struktuře se roku 1992 v Edinburku dohodly někdejší členské státy EU a stvrdily ji roku 1999 Amsterdamskou smlouvou.
   Korpustyp: EU DCEP
schriftlich. - (PT) Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam ist die europäische Migrations- und Asylpolitik immer weiter ausgestaltet worden.
písemně. - (PT) Od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost se společná evropská politika v oblasti azylu a migrace neustále vyvíjí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
a) Sport: Die soziale Rolle des Sports wurde in Erklärung Nr. 29 im Anhang zum Vertrag von Amsterdam anerkannt.
a) Sport : Společenská role sportu byla zdůrazněna již v Prohlášení č. 29 připojeném k Amsterodamské smlouvě.
   Korpustyp: EU DCEP
in Kenntnis des im Anhang des Vertrags von Amsterdam enthaltenen Protokolls über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten,
s ohledem na Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech připojený k Amsterodamské smlouvě,
   Korpustyp: EU DCEP
– unter Hinweis auf das dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Protokoll Nr. 29 über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten
– s ohledem na protokol č. 29 připojený ke Smlouvě o Evropské unii o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech
   Korpustyp: EU DCEP
Mit der Verwirklichung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems wurde 1999 sofort nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam begonnen.
Práce na vytvoření společného evropského azylového systému byly zahájeny okamžitě po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost v květnu 1999.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
in der Erwägung, dass nach dem Protokoll zum Vertrag von Amsterdam über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten ABl.
vzhledem k tomu, že podle protokolu k Amsterodamské smlouvě o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech Úř. věst.
   Korpustyp: EU DCEP
Bereits vor Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam nahm die EU Rückübernahmeklauseln in eine Reihe ihrer Assoziations- und Kooperationsabkommen auf.
Ještě před vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost připojila EU doložky o zpětném přebírání osob do mnoha svých dohod o přidružení a spolupráci.
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf das dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten ABl.
s ohledem na Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech Úř. věst.
   Korpustyp: EU DCEP
Diese Funktion wird durch den Vertrag von Amsterdam, der am 1. Mai 1999 in Kraft tritt, noch ausgeweitet:
1. únor 2003 – V platnost vstupuje Niceská smlouva, která byla podepsána 26. února 2001.
   Korpustyp: EU DCEP
gestützt auf das Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,
s ohledem na Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojený k Amsterodamské smlouvě,
   Korpustyp: EU DCEP
gestützt auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,
s ohledem na Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Amsterodamské smlouvě,
   Korpustyp: EU DCEP
Seit seiner Einbeziehung in den Vertrag von Amsterdam hat die Union das Gender Mainstreaming als politikübergreifende Zielvorgabe verfolgt.
Při začlenění hlediska rovnosti pohlaví do Amsterodamské smlouvy přijala Unie rovnost pohlaví jako prioritní politický cíl.
   Korpustyp: EU DCEP
weist darauf hin, dass der AdR erst im Jahr 2000 durch den Vertrag von Amsterdam Finanz- und Haushaltsautonomie erlangt hat;
zdůrazňuje, že Výbor regionů získal finanční a rozpočtovou samostatnost teprve na základě Amsterodamské smlouvy v roce 2000;
   Korpustyp: EU DCEP
Es ist das erste Mal seit dem Vertrag von Amsterdam, dass im Vermittlungsverfahren keine Einigung gefunden werden konnte.
Díky těmto novým zásadám bude například možné přerozdělit spektrum, které se uvolní díly přechodu z televizního vysílání na poskytování širokopásmových bezdrátových služeb.
   Korpustyp: EU DCEP
· die aus dem Vertrag von Amsterdam resultierende Schwächung des Rechtsschutzes in Zivilsachen, die unter Artikel 65 fallen, korrigiert;
· napravil krok zpět učiněný v oblasti soudní ochrany v občanských záležitostech, na něž se na základě Amsterdamské smlouvy vztahuje článek 65;
   Korpustyp: EU DCEP
Sie kann beispielsweise durch die Hintertür jene finanzielle Laxheit wiederbeleben, die der Vertrag von Amsterdam beseitigt hat.
Například díky ní by se postranním vchodem mohla vplížit daňová laxnost, kterou Amsterdamská smlouva vykázala hlavními dveřmi.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nach den Bestimmungen im Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten im Anhang zum Vertrag von Amsterdam.
Jak je stanoveno v Protokolu o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech, který je přílohou Amsterodamské smlouvy.
   Korpustyp: EU
Mit diesem Beschluss wird ferner eine Bestimmung des Vertrags von Amsterdam umgesetzt, die bei der Unterzeichnung des Vertrags von Nizza von den Mitgliedstaaten bestätigt wurde
V rozhodnutí je rovněž uplatněno ustanovení obsažené v Amsterdamské smlouvě, které členské státy potvrdily při podpisu Niceské smlouvy
   Korpustyp: EU DCEP
Die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte wurden durch den Vertrag von Amsterdam 1999 und den Vertrag von Lissabon 2009 noch weiter gestärkt.
Práva spojená s občanstvím Unie byla dále posílena v roce 1999 Amsterdamskou smlouvou a v roce 2009 Lisabonskou smlouvou.
   Korpustyp: EU
Sie wurde bereits 1992 im Maastricht-Vertrag definiert und einige Jahre später im Vertrag von Amsterdam (1997) sowie in der aktuellen EU-Strategie 2010-2015.
Byla formulována již v Maastrichtské smlouvě z roku 1992, o několik let později v Amsterodamské smlouvě (1997) a v současné době ve strategii EU na období 2010-2015.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 wurde in den Vertrag ein Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten als Anhang aufgenommen.
Se vstupem v platnost Amsterodamské smlouvy dne 1. května 1999 byl protokol o systému veřejného vysílání v členských státech připojen ke Smlouvě jako její příloha.
   Korpustyp: EU
27 ) Im Protokoll zu Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union wird im verfügenden Teil der Satzteil "binnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam " gestrichen .
27 ) V jediném ustanovení Protokolu k článku 17 Smlouvy o Evropské unii se zrušují slova "do jednoho roku od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost " .
   Korpustyp: Allgemein
– unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 EG-Vertrag,
– s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, jejímž prostřednictvím jsou Společenství přiděleny úkoly a pravomoci v oblasti přistěhovalectví a udělování azylu, a na článek 63 Smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
– unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 EG-Vertrag,
– s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, podle které jsou pravomoci v oblasti přistěhovalectví a azylu svěřeny Společenství, a na článek 63 Smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf die dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Erklärung Nr. 29 zum Sport und Artikel III-282 des Vertrags über eine Verfassung für Europa,
s ohledem na prohlášení č. 29 o sportu připojené k Amsterodamské smlouvě a článek III-282 Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu,
   Korpustyp: EU DCEP
– unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 EG-Vertrag,
- s ohledem na Amsterdamskou smlouvu, která stanoví pro Společenství pravomoci a odpovědnosti v oblasti přistěhovalectví a azylu, a na článek 63 smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf die dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Erklärung Nr. 29 zum Sport und Artikel III-282 des Vertrags über eine Verfassung für Europa,
s ohledem na prohlášení č. 29 o sportu připojené k Amsterodamské smlouvě a článek III-282 Smlouvy o Ústavě pro Evropu,
   Korpustyp: EU DCEP
„Die Richtlinie 2004/113/EG stützt sich auf Artikel 13 EG-Vertrag, der mit dem Vertrag von Amsterdam eingeführt wurde und keine Entsprechung im EWR-Abkommen hat.
„Směrnice 2004/113/ES vychází z článku 13 Smlouvy o ES, který byl zaveden Amsterodamskou smlouvou a není zahrnut do Dohody o EHP.
   Korpustyp: EU
Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam
Rada přijme postupem podle článku 67 ve lhůtě pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost:
   Korpustyp: EU DCEP
Artikel 62 Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 1 .
Článek 62 Rada přijme postupem podle článku 67 ve lhůtě pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost : 1 .
   Korpustyp: Allgemein
Artikel 63 Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam 1 .
Článek 63 Rada přijme postupem podle článku 67 ve lhůtě pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost : 1 .
   Korpustyp: Allgemein
Der Wahlsieg von Tony Blair im Mai 1997 hatte eine positive Wirkung auf die Schlussphasen der Regierungskonferenz, die zur Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam führte.
Vítězství Tonyho Blaira v květnu 1997 mělo pozitivní účinek na závěrečné fáze mezivládní konference, které vedly k podepsání Amsterdamské smlouvy.
   Korpustyp: EU DCEP
gestützt auf Artikel 13 des Vertrags von Amsterdam, der es der Europäischen Gemeinschaft erlaubt, angemessene Maßnahmen zum Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund der rassischen oder ethnischen Herkunft zu ergreifen,
s ohledem na článek 13 Amsterodamské smlouvy, který Evropské společenství opravňuje „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu“;
   Korpustyp: EU DCEP
- an dieser Rechtslage auch die Erklärungen zum Vertrag von Amsterdam 1997 und die Deklaration des Europäischen Rates von Nizza 2000 nichts geändert haben und dies auch nicht wollten,
- prohlášení připojená k Amsterodamské smlouvě z roku 1997 a prohlášení vydané při zasedání Evropské rady v Nice v roce 2000 nemění a ani se nesnaží měnit tuto právní situaci,
   Korpustyp: EU DCEP
Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam
Rada přijme postupem podle článku 67 ve lhůtě pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost:
   Korpustyp: EU DCEP
Das Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Vertrag von Amsterdam hat diesen Sachstand formalisiert und in den Rang von Vertragsrecht erhoben.
Tento stav byl formalizován a vyzdvižen na úroveň právního ustanovení Smlouvy Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojeným k Amsterodamské smlouvě.
   Korpustyp: EU DCEP
Wenn erforderlich, solle der Gegenstand dieses Verfahrens als vereinbare Beihilfe gemäß Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag im Zusammenhang mit den Grundsätzen des Protokolls von Amsterdam bewertet werden.
V případě nutnosti by se v rámci zásad stanovených v Amsterodamském protokolu předmět tohoto řízení měl považovat za slučitelnou podporu ve smyslu čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES.
   Korpustyp: EU
Das Übereinkommen über den Schengen-Besitzstand wurde durch Protokolle, die 1999 dem Vertrag von Amsterdam beigefügt wurden, in den Rechtsrahmen der Europäischen Union aufgenommen.
Schengenské acquis – úmluva – bylo do právního rámce Evropské unie včleněno prostřednictvím protokolů připojených k Amsterodamské smlouvě v roce 1999.
   Korpustyp: EU
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den das Ziel, einen Europäischen Rechtsraum zu schaffen, erstmals in den Texten verankert wurde,
s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, v jejímž textu byl poprvé uveden cíl vytvořit evropský soudní prostor,
   Korpustyp: EU DCEP
gestützt auf Artikel 13 des Vertrags von Amsterdam, wonach die Europäische Union geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft ergreifen kann,
s ohledem na článek 13 Amsterodamské smlouvy, na jehož základě může Evropské společenství „přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu“,
   Korpustyp: EU DCEP
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 wurde die Schengen-Zusammenarbeit in den rechtlichen Rahmen der Europäischen Union einbezogen.
Na základě Amsterodamské smlouvy z roku 1999 začlenila Evropská unie schengenskou spolupráci do rámce svých zákonných pravomocí.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Seit dem Vertrag von Amsterdam hat die Union Fortschritte in allen Bereichen der Gleichstellung der Geschlechter und seit 2003 auch bei der Chancengleichheit behinderter Menschen erreicht.
Od Amsterodamské smlouvy učinila Unie pokrok v otázce zohlednění rovného postavení žen a mužů ve všech oblastech a od roku 2003 také v oblasti poskytování rovných příležitostí pro zdravotně postižené.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Im November 1997 wurde auf dem Gipfel in Luxemburg der Vertrag von Amsterdam angenommen, der die Grundlage für die Entwicklung einer europäischen Beschäftigungsstrategie bildete.
V listopadu 1997 se na Lucemburském summitu přijala Amsterdamská smlouva. Stala se základem pro vytvoření Evropské strategie zaměstnanosti.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Es ist schon eine Weile her, als Dimitris Tsatsos und ich am 19. November 1997 die Ehre hatten, diesem Haus den Bericht über den Vertrag von Amsterdam vorzulegen.
Před nějakým časem - dne 19. listopadu 1997 - jsme měli, Dimitris Tsatsos a já, tu čest předložit tomuto Parlamentu zprávu o Amsterodamské smlouvě.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
In genau diesem Bericht über den Vertrag von Amsterdam schlugen wir vor, dass jede Vertragsänderung im Vorfeld durch einen Konvent ausgearbeitet werden sollte.
Byla to právě tato zpráva o Amsterodamské smlouvě, v níž jsme navrhli, aby byl jakýkoli pozměňovací návrh týkající se Smluv připravován předem Konventem.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Ein Europa mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wofür es schon seit dem Vertrag von Amsterdam Verfahren gibt, und mit gut definierten Ausnahmeoptionen ist der zurzeit einzig gangbare Weg.
Evropa s několika úrovněmi rychlosti, pro které existovaly postupy již od Amsterodamské smlouvy, a s dobře určenými možnostmi vyloučení, je jediný způsob, jak v této chvíli můžeme jít dál.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam im Jahr 1999 wurde die Schengen‑Zusammenarbeit in den rechtlichen und institutionellen Rahmen der Europäischen Union einbezogen.
Se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost v roce 1999 byla schengenská spolupráce začleněna do právního a institucionálního rámce Evropské unie.
   Korpustyp: EU DCEP
– unter Hinweis auf die Artikel 151 und 157 des EG-Vertrags, die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und das Protokoll von Amsterdam (öffentlich-rechtlicher Rundfunk),
– s ohledem na články 151 a 157 Smlouvy o EU, Chartu základních práv Evropské unie a Amsterdamský protokol (veřejné systémy vysílání),
   Korpustyp: EU DCEP
Unmittelbar nach Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam im Jahre 1997 benannte der Ausschuss für institutionelle Fragen den Vizepräsidenten des Parlaments, Herrn Georgios Anastassopoulos, zum Berichterstatter für das Wahlverfahren.
Okamžitě po podpisu Amsterdamské smlouvy v roce 1997 jmenoval Výbor pro ústavní záležitosti místopředsedu EP Georgiose Anastassopoulose svým zpravodajem pro otázku volebního postupu.
   Korpustyp: EU DCEP
Als Ausfluss des Vertrags von Amsterdam wurde 1999 eine neue interinstitutionelle Vereinbarung geschlossen, die Gemeinsame Erklärung zu den praktischen Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens.
V návaznosti na Amsterodamskou smlouvu byla v roce 1999 přijata nová interinstitucionální dohoda – Společné prohlášení o praktických opatřeních pro nový postup spolurozhodování.
   Korpustyp: EU DCEP
Der Schengen-Besitzstand (Übereinkommen, Durchführungsübereinkommen, Durchführungsbestimmungen und dazugehörige Abkommen) wurde 1999 in den Vertrag von Amsterdam in den institutionellen rechtlichen Rahmen der Europäischen Union aufgenommen.
Schengenské acquis (dohoda / úmluva / prováděcí předpisy a související dohody) bylo do institucionálního a právního rámce Evropské unie začleněno v roce 1999 Amsterodamskou smlouvou.
   Korpustyp: EU DCEP
Artikel 248 des Vertrags von Amsterdam enthält folgende Ergänzung: „Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauensvoll zusammen.“
Článek 248 Amsterodamské smlouvy k tomu dodává: „Účetní dvůr a vnitrostátní orgány kontroly účetnictví členských států spolupracují se vzájemnou důvěrou při uznávání vzájemné nezávislosti.“
   Korpustyp: EU DCEP
(Der Titel der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 wurde angepasst, um der nach Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf Artikel 93 des Vertrags.)
(Název nařízení (ES) č. 659/1999 byl upraven s ohledem na přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství v souladu s článkem 12 Amsterodamské smlouvy; původní odkaz zněl na článek 93 Smlouvy.)
   Korpustyp: EU
Anmerkung des Herausgebers: Der Titel der Richtlinie ist angepasst worden, um der Umnummerierung der Artikel des Vertrags gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme galt Artikel 58 des Vertrags.
Redakční poznámka: Název byl upraven s ohledem na přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství v souladu s článkem 12 Amsterodamské smlouvy; původné odkaz zněl na článek 58 Smlouvy.
   Korpustyp: EU
Die dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Erklärung Nr. 22 sieht vor, dass die Organe der Gemeinschaft bei der Ausarbeitung von Maßnahmen nach Artikel 95 des Vertrags den Bedürfnissen von Personen mit einer Behinderung Rechnung tragen.
Prohlášení č. 22 připojené k závěrečnému aktu Amsterodamské smlouvy uvádí, že orgány Společenství mají při vytváření opatření stanovených v článku 95 Smlouvy o ES zohledňovat potřeby zdravotně postižených osob.
   Korpustyp: EU DCEP
Bisher haben die EU-Staaten lediglich in Erklärungen, die sie dem Amsterdam-Vertrag und dem Vertrag von Nizza beifügten, die soziale Bedeutung von Sport und die Besonderheiten des Amateursports betont.
První zmínka o sportu se objevila teprve v roce 1997 v Amsterdamské smlouvě, kde se zmiňuje sociálním významu sportu, příležitosti, při které seli lidé sbližují.
   Korpustyp: EU DCEP
Die einfachste Lösung ist die fundamentalen Rechte von Teil II aus dem Verfassungstext zu entfernen und ihnen jenen Status zu geben, den das Sozialkapitel im Vertrag von Amsterdam hatte: Eine Absichtserklärung im Anhang des Vertrages.
Nejjednodušším řešením je odstranit z druhé části textu ustanovení o základních právech a dát jim stejný status, jaký měla sociální kapitola v Amsterdamské smlouvě: charakter deklarace záměrů, která představuje dodatek ke smlouvě.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Das Mitentscheidungsrecht wurde mit dem Vertrag von Amsterdam weiter ausgebaut. Der Vertrag von Lissabon wird das Verfahren der Mitentscheidung faktisch zum Regelfall der europäischen Gesetzgebung erheben - und spricht daher in angemessener Weise auch vom "ordentlichen Gesetzgebungsverfahren".
Amsterdamská smlouva rozšířila tato práva spolurozhodování a na základě Lisabonské smlouvy bude spolurozhodování pravidlem při tvorbě evropských právních předpisů, a proto se právem odvolává na použití "řádného legislativního postupu".
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam von 1997 zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und das dazugehörige Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere,
s ohledem na Amsterodamskou smlouvu z roku 1997 pozměňující Smlouvu o Evropské unii – Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat,
   Korpustyp: EU DCEP
Mit dem Inkrafttreten EG-Vertrag von Amsterdam am 1. Mai 1999 wurde das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten (im Folgenden „das Protokoll“) als Zusatzprotokoll in den EG-Vertrag aufgenommen.
Se vstupem Amsterodamské smlouvy v platnost dne 1. května 1999 byl ke Smlouvě připojen Protokol o systému veřejnoprávního vysílání v členských státech (dále jen „protokol“).
   Korpustyp: EU
Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g.
Název směrnice 83/349/EHS byl upraven, aby se zohlednilo přečíslování článků Smlouvy o založení Evropského společenství v souladu s článkem 12 Amsterodamské smlouvy; původní odkaz byl k čl. 54 odst. 3 písm. g).
   Korpustyp: EU
– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte sowie die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 des EG-Vertrags,
s ohledem na Amsterdamskou smlouvu, která Společenství uděluje pravomoci a odpovědnost v oblasti přistěhovalectví a azylu, a na článek 63 Smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské a Amsterodamské smlouvy a Smlouvy z Nice,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 des EG-Vertrags,
s ohledem na Amsterdamskou smlouvu, která stanoví pro Společenství pravomoci a odpovědnosti v oblasti přistěhovalectví a azylu, a na článek 63 smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 des EG-Vertrags,
s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, jejímž prostřednictvím jsou Společenství přiděleny úkoly a pravomoci v oblasti přistěhovalectví a udělování azylu, a na článek 63 Smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag von Amsterdam, durch den der Gemeinschaft Aufgaben und Zuständigkeiten in den Bereichen Einwanderung und Asyl übertragen wurden, und auf Artikel 63 des EG-Vertrags,
s ohledem na Amsterodamskou smlouvu, podle které jsou pravomoci v oblasti přistěhovalectví a azylu svěřeny Společenství, a na článek 63 Smlouvy o ES,
   Korpustyp: EU DCEP
– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství pozměněné Jednotným evropským aktem a Amsterodamskou smlouvou, Maastrichtskou smlouvou a Niceskou smlouvou,
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve znění Jednotného evropského aktu a Amsterdamské smlouvy, Maastrichtské smlouvy a Niceské smlouvou,
   Korpustyp: EU DCEP
Gemäß dem Protokoll über die Position Dänemarks im Anhang zum Vertrag von Amsterdam nimmt Dänemark mit Ausnahme der Visapolitik nicht an den Maßnahmen des Titels IV des EG-Vertrags teil.
Le Protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam prévoit que le Danemark ne participe pas aux mesures relevant du Titre IV TCE sauf en ce qui concerne la politique des visas.
   Korpustyp: EU DCEP
Angesichts dieser Argumente vertritt der Berichterstatter die Auffassung, dass Dänemark in Zukunft auf das Protokoll über die Position Dänemarks im Anhang zum Vertrag von Amsterdam verzichten und folglich an allen Maßnahmen des Titels IV EG-Vertrag teilnehmen sollte
Au vu de ces éléments, le rapporteur est d'avis que dans le future le Danemark devrait renoncer au Protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam et donc participer à toutes les mesures relevant du Titre IV TCE
   Korpustyp: EU DCEP
unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte sowie die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy,
   Korpustyp: EU DCEP
– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte sowie die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,
– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství ve znění Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy a Niceské smlouvy,
   Korpustyp: EU DCEP