linguatools-Logo
1.167 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
genehmigten schváleného 505 schválených 342

Verwendungsbeispiele

genehmigten schváleného
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Maßnahme 16: Ein Darlehen in Höhe von 0,2 Mio. DEM wurde angeblich im Rahmen eines genehmigten Eigenkapitalhilfeprogramms [44] bewilligt.
Opatření 16: Půjčka ve výši 0,2 mil. DEM byla údajně poskytnuta v rámci schváleného programu podpory vlastního kapitálu [44].
   Korpustyp: EU
Maßnahme 21: Dieses Darlehen wurde angeblich im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung [46] gewährt.
Opatření 21: Tato půjčka byla údajně poskytnuta v rámci schváleného režimu podpor [46].
   Korpustyp: EU
Aus dem genehmigten Wortlaut geht hervor, dass die Durchführungsbestimmungen nach ihrem Inkrafttreten eine EU-Verschlusssache sein werden und die darin enthaltenen Informationen nicht öffentlich zugänglich sind.
Ze schváleného textu plyne, že prováděcí předpis se nabytím účinnosti dostane do režimu utajovaných dokumentů Unie a informace v něm obsažené nebudou nadále veřejně přístupné.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Maßnahme 31: Weitere Zuschüsse zur Förderung der Beschäftigung, die nach einer genehmigten Beihilferegelung [54] gewährt wurden.
Opatření 31: Další granty na podporu zaměstnanosti, které byly poskytnuty podle schváleného režimu podpor [54].
   Korpustyp: EU
Maßnahme 15: Ein Zuschuss in Höhe von 2,5 Mio. DEM wurde angeblich im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung [42] gewährt.
Opatření 15: Grant ve výši 2,5 mil. DEM byl údajně poskytnut v rámci schváleného režimu podpor [42].
   Korpustyp: EU
Zugang zu den Prüfeinrichtungen haben, die für die Überprüfung der Übereinstimmung mit jedem genehmigten Typ erforderlich sind;
má přístup ke kontrolním zařízením nutným pro ověřování shodnosti každého schváleného typu;
   Korpustyp: EU
Wenn diese Spuren nicht einer durch die EU genehmigten Sortenauswahl angehören, wird die Ladung nicht zum Löschen freigegeben.
Pokud tyto stopy nepocházejí z typu schváleného EU, není povoleno tento náklad vyložit.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
In vorliegenden Fall überschritt die Bürgschaft die 80 %-Grenze um 10 % und wurde nicht im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung gewährt.
V daném případě překročila záruka osmdesátiprocentní hranici o 10 % a nebyla poskytnuta v rámci schváleného režimu podpor.
   Korpustyp: EU
Deutschland behauptete dann, Zuschüsse für Forschung und Entwicklung in Höhe von 0,318 Mio. DEM seien im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung [52] gewährt worden.
Německo poté tvrdilo, že granty na výzkum a vývoj ve výši 0,318 mil. DEM byly poskytnuty v rámci schváleného režimu podpor [52].
   Korpustyp: EU
Deutschland behauptet jedoch, die Zuschüsse für Forschung und Entwicklung in Höhe von 0,009 Mio. DEM seien im Rahmen einer genehmigten Beihilferegelung [55] gewährt worden.
Německo však tvrdí, že granty na výzkum a vývoj ve výši 0,009 mil. DEM byly poskytnuty v rámci schváleného režimu podpor [55].
   Korpustyp: EU

100 weitere Verwendungsbeispiele mit genehmigten

1067 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Angabe der genehmigten Regelung:
Odkaz na povolený režim:
   Korpustyp: EU
Sie genehmigten die Anlieferung.
Ten dovoz jste odsouhlasil, pane Meyerbeer.
   Korpustyp: Untertitel
die vorgeschlagenen und genehmigten Sortenbezeichnungen.
návrhů názvů odrůd a schvalování těchto názvů.
   Korpustyp: EU
Die Weiterverarbeitung erfolgt in genehmigten Verarbeitungsbetrieben.
Další zpracování se provádí v oprávněných zpracovatelských zařízeních.
   Korpustyp: EU
Vorschriften für den Anbau einer genehmigten Kurzkupplungseinrichtung
Požadavky týkající se montáže ZSVN
   Korpustyp: EU
Angaben über die Wasseraufbereitungsanlage des genehmigten Verarbeitungsbetriebs;
podrobnosti o zařízeních na úpravu odpadních vod oprávněného zpracovatelského zařízení;
   Korpustyp: EU
Sie genehmigten sich bereits eine Verlängerung.
Právě jsem vám dal čas navíc.
   Korpustyp: Untertitel
Es werden keine nicht genehmigten Videos gezeigt.
Žádná neschválená videa od studentů na obrazovce.
   Korpustyp: Untertitel
Und vielen Dank, dass Sie es genehmigten.
A vám, že jste mě schválil.
   Korpustyp: Untertitel
Die Sensoren zeigen nicht-genehmigten Transporterbeam.
Sensory potvrzují neautorizovaný transportní paprsek v 11:23.
   Korpustyp: Untertitel
TEIL IV — GENEHMIGUNG VON FAHRZEUGEN HINSICHTLICH DES EINBAUS EINES GENEHMIGTEN KRAFTSTOFFBEHÄLTERS (VON GENEHMIGTEN KRAFTSTOFFBEHÄLTERN)
ČÁST IV – SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA INSTALACE JEJICH PALIVOVÉ NÁDRŽE/PALIVOVÝCH NÁDRŽÍ
   Korpustyp: EU
nicht genehmigten Konstruktionsdaten gemäß Angabe in Feld 12
neschválenými konstrukčními údaji uvedenými v rubrice 12
   Korpustyp: EU
Art der im genehmigten Verarbeitungsbetrieb bearbeiteten Tiere aus Aquakultur.
druhy živočichů pocházejících z akvakultury, s nimiž je v oprávněném zpracovatelském zařízení zacházeno.
   Korpustyp: EU
Zwei Produkte entsprachen allerdings nicht den genehmigten Spezifikationen.
Dva přípravky však nebyly v souladu se svými registrovanými specifikacemi.
   Korpustyp: Fachtext
Die Kommission aktualisierte den ursprünglich im Jahre 2003 genehmigten Finanzbogen.
Toto sdělení aktualizovalo původní finanční výkaz přijatý v roce 2003.
   Korpustyp: EU DCEP
(d) auf Ausübung der nach der kombinierten Erlaubnis genehmigten Tätigkeiten ;
d) vykonávání činností, ke kterým má oprávnění podle jediného povolení;
   Korpustyp: EU DCEP
die von den zuständigen Behörden akzeptierten Ansätze oder genehmigten Übergangsregelungen;
skutečnost, zda příslušný orgán přijal daný přístup nebo schválil přechod;
   Korpustyp: EU DCEP
6. Änderung des genehmigten Fahrzeugtyps und Erweiterung der Genehmigung
Změny a rozšíření schválení typu pro typ vozidla
   Korpustyp: EU
Die Einhaltung der genehmigten Werte wurde durch eine Messung überprüft.
Bylo provedeno měření k ověření shody s povolenými hodnotami
   Korpustyp: EU
geplante Änderungen des gemäß Artikel 2 genehmigten Schutzimpfplans;
plánovaných změnách plánu preventivního očkování, jehož schválení je stanoveno v článku 2;
   Korpustyp: EU
ANGABEN ZU GENEHMIGTEN ANLANDUNGEN OHNE BESTÄTIGUNG DES FLAGGENSTAATS
INFORMACE O VYKLÁDKÁCH, KTERÉ BYLY POVOLENY BEZ POTVRZENÍ OD STÁTU VLAJKY
   Korpustyp: EU
auf der von der zuständigen Behörde genehmigten Strecke.
po trase, která byla povolena příslušným orgánem;
   Korpustyp: EU
nach gleichwertigen, von der zuständigen Behörde genehmigten Prozessparametern zu verarbeiten;
zpracovat za použití rovnocenných parametrů procesu, které příslušný orgán schválil;
   Korpustyp: EU
Antrag auf Genehmigung eines Fahrzeugtyps mit einem genehmigten Motor
Žádost o homologaci typu vozidla s homologovaným motorem
   Korpustyp: EU
Region wie in dem genehmigten Tilgungsprogramm des Mitgliedstaats definiert.
Oblast definovaná v programu eradikace členského státu.
   Korpustyp: EU
Region wie in dem genehmigten Tilgungsprogramm des Mitgliedstaats definiert.
Oblast definovaná v programu tlumení a eradikace členského státu.
   Korpustyp: EU
ÄNDERUNGEN DES GENEHMIGTEN FAHRZEUGTYPS UND ERWEITERUNG DER GENEHMIGUNG
ZMĚNY A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ TYPU PRO TYP VOZIDLA
   Korpustyp: EU
EINE ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN FÜR EINEN GENEHMIGTEN VERKEHRSDIENST ( 3 )
ZMĚNU PODMÍNEK PRO POVOLENOU DOPRAVU ( 3 )
   Korpustyp: EU
Sie haben einen nicht genehmigten Anschlag angeordnet, der schiefgelaufen ist.
Nařídil jste neschválenou akci, která se nepovedla.
   Korpustyp: Untertitel
Und hier ist die Liste der genehmigten Songs.
Oh a tady máte seznam toho, co můžete zpívat.
   Korpustyp: Untertitel
und von den und c ) Bereitstellung von T2S für den T2S-Programm-Vorstand ge - mäß der genehmigten Zeitvorgabe sowie den genehmigten Spezifikationen und Service Levels ;
c ) zpřístupňují T2S Programové radě T2S v souladu se schvá - leným časovým plánem , specifikacemi a úrovněmi služeb ;
   Korpustyp: Allgemein
der in der Union genehmigten Arzneimittel, die einen neuen Wirkstoff enthalten, welcher am 1. Januar 2011 in keinem in der Union genehmigten Arzneimittel enthalten war;
léčivých přípravků registrovaných v Unii, které obsahují novou účinnou látku, jež nebyla dne 1. ledna 2011 obsažena v žádném léčivém přípravku registrovaném v Unii;
   Korpustyp: EU
Tag und Uhrzeit der voraussichtlichen Ankunft der betreffenden Erzeugnisse am genehmigten Kontrollort,
plánovaný den a čas, kdy dotčené produkty dorazí na plánované inspekční místo,
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Aquakulturbetrieben und genehmigten Verarbeitungsbetrieben jeweils eine eigene Genehmigungsnummer zugeteilt wird.
Členské státy zajistí, aby jednotlivé produkční podniky akvakultury a oprávněná zpracovatelská zařízení měly své jedinečné číslo oprávnění.
   Korpustyp: EU
sie werden in einem genehmigten Verarbeitungsbetrieb unter Bedingungen verarbeitet, die die Übertragung von Krankheitserregern verhindern;
jsou zpracováni v oprávněném zpracovatelském zařízení za podmínek zabraňujících šíření nákaz;
   Korpustyp: EU
Geologische Speicherung von Treibhausgasen in einer gemäß der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten Speicherstätte
Geologické ukládání skleníkových plynů v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES
   Korpustyp: EU
Sie gilt für alle ab dem 1. November 2012 genehmigten neuen Fahrzeugtypen.
Použije se na nové typy vozidel, kterým se schválení typu udělí ode dne 1. listopadu 2012.
   Korpustyp: EU
Die von der zuständigen Behörde genehmigten Überprüfungen werden gewöhnlich einmal alle zwei Jahre durchgeführt.
Obvyklá četnost inspekcí ze strany příslušného orgánu je jednou za dva roky.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten müssen das im Rahmen eines genehmigten Programms erstellte Informations- und Werbematerial überprüfen.
Je třeba, aby členské státy ověřily veškerý materiál určený pro informaci a propagaci, který bude vyhotoven v rámci programů.
   Korpustyp: EU
Die Wägung ist entweder vom Hersteller oder von einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen.
Vážení provede výrobce nebo organizace oprávněná k údržbě.
   Korpustyp: EU
Die Wägung ist entweder vom Hersteller des Luftfahrzeugs oder von einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen.
Vážení provede výrobce letadla nebo organizace oprávněná k údržbě.
   Korpustyp: EU
Die von der zuständigen Behörde genehmigten Überprüfungen werden gewöhnlich alle zwei Jahre durchgeführt.
Obvyklá četnost inspekcí z pověření příslušného orgánu je jedna inspekce za dva roky.
   Korpustyp: EU
Name und Anschrift des genehmigten Verarbeitungsbetriebs sowie Kontaktnummern (Telefon, Fax, E-Mail);
název a adresy oprávněného zpracovatelského zařízení a kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail);
   Korpustyp: EU
Das Fleisch wird mit einem von der Aufsichtsbehörde genehmigten Garantiehinweis vermarktet.
Maso se uvádí na trh se záručním osvědčením, které schvaluje regulační rada.
   Korpustyp: EU
Die Form der Bolzen/Muttern muss der Form des Zentrierlochs in dem genehmigten Rad entsprechen.
Profil šroubů/matic musí odpovídat profilu vodicího otvoru u kola, na které má být vydáno osvědčení.
   Korpustyp: EU
Die genehmigten Ausnahmen sind auf dem Typgenehmigungsbogen und der Übereinstimmungsbescheinigung zu beschreiben (Anmerkung - Position 52).
Výjimky musí být popsány v certifikátu schválení typu a v prohlášení o shodě (poznámka – položka 52).
   Korpustyp: EU
Geologische Speicherung von CO2 in einer gemäß der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten Speicherstätte
Geologické ukládání CO2 v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES
   Korpustyp: EU
Die Banker genehmigten sich erneut riesige Boni – über 20 Milliarden Dollar im Jahr 2009.
Bankéři si opět vyplatili horentní prémie – za rok 2009 víc než 20 miliard dolarů.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
den NSB die Genehmigung von Fahrzeugen, die mit einem genehmigten Fahrzeugtyp konform sind, zu erleichtern;
umožnit NSA zjednodušit povolení k uvedení vozidel, které jsou v souladu s již povoleným typem, do provozu,
   Korpustyp: EU
Die Wirkstoffe von Ambirix sind in anderen, in der Europäischen Union (EU) genehmigten Impfstoffen enthalten:
Účinné látky přípravku Ambirix jsou obsaženy v jiných vakcínách, které jsou registrovány v Evropské unii (EU):
   Korpustyp: Fachtext
in der genehmigten Form bereitgestellt worden sind und den Bestimmungen des Titels VIIIa unterliegen;
o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis a ustanovením hlavy VIIIa;
   Korpustyp: EU DCEP
Das Europäische Netz der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht alle zwei Jahre einen von der Agentur genehmigten gemeinschaftsweiten Zehnjahresinvestitionsplan.
Každé dva roky Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav zveřejňuje desetiletý investiční plán vypracovaný pro úroveň Společenství , a to poté, co jej schválí agentura .
   Korpustyp: EU DCEP
und Nr. 128 Entschließung 128 „Erhöhung des genehmigten Stammkapitals, Ausgabe und Zeichnung abrufbaren Kapitals und Rückgabe“.
a 128 Usnesení č. 128 o navýšení základního kapitálu, vydání a úpisu disponibilního kapitálu a umoření.
   Korpustyp: EU DCEP
Der EU-Anteil am gesamten genehmigten Kapital der EBWE blieb unverändert.
Podíl EU na celkovém základním kapitálu EBRD zůstal nezměněn.
   Korpustyp: EU DCEP
die für die Finanzierung durch die Gemeinschaft genehmigten Maßnahmen der Wirklichkeit entsprechen und den Gemeinschaftsvorschriften genügen.
akce přijaté k financování Společenstvím odpovídaly skutečnosti a byly v souladu s právními předpisy Společenství.
   Korpustyp: EU
Die Mitgliedstaaten müssen das im Rahmen eines genehmigten Programms erstellte Informations- und Werbematerial überprüfen.
Je vhodné, aby členské státy ověřily veškerý materiál určený pro informaci a propagaci vyhotovený v rámci programů.
   Korpustyp: EU
Für jeden genehmigten Fahrzeugtyp sind im ERATV folgende Daten zu erfassen:
ERATV pro každý povolený typ vozidla obsahuje tyto údaje:
   Korpustyp: EU
i. die Herstellung eines neuen Artikels in Übereinstimmung mit nicht genehmigten Konstruktionsdaten.
výroby nové položky ve shodě s neschválenými konstrukčními údaji,
   Korpustyp: EU
Eine Ausfertigung der Erklärung und aller in Bezug genommenen Anlagen sind von dem genehmigten Herstellungsbetrieb aufzubewahren.
Kopii prohlášení a všech příloh, na které se odkazuje, uchovává organizace oprávněná k výrobě.
   Korpustyp: EU
Der Ansaugunterdruck darf den in Anhang 2A für den genehmigten Motor angegebenen Wert nicht überschreiten.
Podtlak v sání nesmí být vyšší než podtlak uvedený pro homologovaný typ motoru v příloze 2A.
   Korpustyp: EU
Der Abgasgegendruck darf den in Anhang 2A für den genehmigten Motor angegebenen Wert nicht überschreiten.
Protitlak ve výfuku nesmí být vyšší než protitlak uvedený pro homologovaný typ motoru v příloze 2A.
   Korpustyp: EU
Jede Änderung des genehmigten Typs ist der Behörde mitzuteilen, die diesen Scheinwerfertyp genehmigt hat.
Každou změnu typu světlometu je třeba oznámit správnímu orgánu, který schválení typu udělil.
   Korpustyp: EU
In ARO.GEN.350 Buchstabe e wird „oder zugelassenen“ nach „genehmigten“ eingefügt.
V čl. ARO.GEN.350 písm. e) se za slova „organizace, jíž vydal osvědčení“ vkládají slova „nebo povolení“.
   Korpustyp: EU
Die in der genehmigten Liste aufgeführten Fischereifahrzeuge dürfen nur pelagisches Fanggerät an Bord mitführen.
Plavidla uvedená na úředním seznamu musí mít na palubě výhradně pelagické lovné zařízení.
   Korpustyp: EU
Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmigten Ausnahmen müssen ordnungsgemäß begründet werden.
Každá výjimka udělená na základě výše uvedených ustanovení musí být řádně odůvodněna.
   Korpustyp: EU
er darf die Prüfpräparate/genehmigten Arzneimittel nur gemäß den Rechtsvorschriften der betroffenen Mitgliedstaaten vernichten;
nakládat s povolenými léčivými přípravky/hodnocenými léčivými přípravky pouze v souladu s právními předpisy daného členského státu;
   Korpustyp: EU
Die von der zuständigen Behörde genehmigten Überprüfungen werden gewöhnlich alle zwei Jahre durchgeführt.
Obvyklá četnost inspekcí z pověření příslušného orgánu je jednou za dva roky.
   Korpustyp: EU
Sie gilt für alle ab dem 29. Oktober 2012 genehmigten neuen Fahrzeugtypen.
Použije se na nové typy vozidel, kterým bude schválení uděleno ke dni 29. října 2012 nebo po tomto datu.
   Korpustyp: EU
nach einem Verfahren, bei dem gleichwertige, von der zuständigen Behörde genehmigten Verfahrensparameter verwendet werden.
procesu za použití rovnocenných parametrů procesu, které příslušný orgán schválil.
   Korpustyp: EU
Es wird eine Liste der genehmigten Quarantäneeinrichtungen erstellt und an die Kommission übermittelt.
Musí být sestaven seznam oprávněných karanténních zařízení, který musí být předán Komisi.
   Korpustyp: EU
Entschließung 126 „Erhöhung des genehmigten Stammkapitals, Ausgabe eingezahlter Anteile und Zahlung durch Reallokation des Reingewinns“.
Usnesení č. 126 o navýšení základního kapitálu, vydání splacených akcií a platbě prostřednictvím přerozdělení čistého příjmu.
   Korpustyp: EU
Entschließung 128 „Erhöhung des genehmigten Stammkapitals, Ausgabe und Zeichnung abrufbaren Kapitals und Rückgabe“.
Usnesení č. 128 o navýšení základního kapitálu, vydání a úpisu disponibilního kapitálu a umoření.
   Korpustyp: EU
Erhöhung des genehmigten Stammkapitals, Ausgabe und Zeichnung abrufbaren Kapitals und rückgabe
o navýšení základního kapitálu, vydání a upisování disponibilního kapitálu a umoření
   Korpustyp: EU
Die von der zuständigen Behörde genehmigten Überprüfungen werden in der Regel alle zwei Jahre durchgeführt.
Obvyklá četnost inspekcí z pověření příslušného orgánu je jedna inspekce za dva roky.
   Korpustyp: EU
Die in der genehmigten Liste aufgeführten Fischereifahrzeuge dürfen nur pelagisches Fanggerät an Bord mitführen.
Plavidla uvedená na úředním seznamu musí mít na palubě lovné zařízení výhradně pro pelagický rybolov.
   Korpustyp: EU
die Angabe der Kategorie S1 und/oder S2 der genehmigten Glühlampe auf der Rückseite des Scheinwerfers;
na zadní straně světlometu uvedením kategorie přípustné žárovky – S1 a/nebo S2
   Korpustyp: EU
Bei den nach Absatz 3.2 genehmigten Originalteilen gelten die Vorschriften des Absatzes 8 als erfüllt.
Originální části, které jsou předmětem žádosti podle bodu 3.2, se pokládají za vyhovující požadavkům bodu 8.
   Korpustyp: EU
Ich spreche von Razzien, illegalen Experimenten, nicht genehmigten Bluttests und Organ-Entnahme,
Mluvím o raziích, ilegálních experimentech, neoprávněných krevních testech a odběru orgánů.
   Korpustyp: Untertitel
Der steht nicht auf der vorab genehmigten Geräteliste für diese Mission.
Není na předschváleném seznamu vybavení pro tuhle misi.
   Korpustyp: Untertitel
Sie genehmigten 2003 damals die Ermordung von Jimmy Doyle, basierend auf meiner Intelligenz.
Povolil jste úkladnou vraždu Jimmyho Doyla v roce 2003, založenou na mém výzkumu.
   Korpustyp: Untertitel
Ihre Rennaktivitäten lenken unnötige Aufmerksamkeit auf Sie, aber störender sind Ihre nicht genehmigten kommerziellen Vorhaben.
Vaše dostihy přitahují nechtěnou pozornost, ale mnohem víc nás znepokojují vaše nepovolené komerční akce.
   Korpustyp: Untertitel
Aber bei einem nicht genehmigten Massaker mitzumischen, ist nicht der richtige Weg.
Ale střílet z brokovnice při neschváleném masakru, není způsob, jak to provést.
   Korpustyp: Untertitel
Er war mit mir bei der von Ihnen genehmigten Drazen-Mission in Kosovo dabei.
Spolupracovali jsme při akci, kterou jste schválil, akci Drazen v Kosovu.
   Korpustyp: Untertitel
An jedem Motor, der einem nach dieser Regelung genehmigten Typ entspricht oder an jedem Fahrzeug, das einem nach dieser Regelung genehmigten Fahrzeugtyp entspricht, ist sichtbar und an gut zugänglicher Stelle ein internationales Genehmigungszeichen anzubringen, bestehend aus:
Každý motor shodný s typem motoru homologovaným dle tohoto předpisu nebo každé vozidlo shodné s typem vozidla homologovaným dle tohoto předpisu se opatří, na nápadném a snadno přístupném místě, mezinárodní homologační značkou skládající se z:
   Korpustyp: EU
Der Mittelbedarf reduzierte sich weiter, weil wir den Haushaltsplan erst einen Monat später als ursprünglich geplant genehmigten.
Požadavek dalšího snížení potřeby zdrojů je dán načasováním, protože schvalujeme rozpočet o měsíc později, než jsme původně očekávali.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jede Änderung des genehmigten Typs ist der Typgenehmigungsbehörde mitzuteilen, die die Genehmigung für den Typ erteilt hat.
Každá změna typu světlometu se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ schválil.
   Korpustyp: EU
Die Verpflichtung der Niederlande bezüglich der Festlegung eines Rückzahlungsplans steht im Einklang mit den in der Rettungsentscheidung genehmigten Rückzahlungsbedingungen.
Závazek Nizozemska zavést splátkový kalendář je v souladu s podmínkami splácení stanovenými v rozhodnutí o záchraně.
   Korpustyp: EU
Beförderung von Treibhausgasen in Pipelines zwecks geologischer Speicherung in einer gemäß der Richtlinie 2009/31/EG genehmigten Speicherstätte
Přeprava skleníkových plynů potrubím za účelem geologického uložení v úložišti povoleném podle směrnice 2009/31/ES
   Korpustyp: EU
Sie gewährleisten, dass alle in ihren Grenzen genehmigten, zugelassenen, benannten oder lizenzierten Gewebeeinrichtungen eine eindeutige Gewebeeinrichtungsnummer erhalten.
přidělení jedinečného čísla tkáňového zařízení všem tkáňovým zařízením, kterým bylo uděleno oprávnění, akreditace, jmenování nebo povolení v jejich členském státě.
   Korpustyp: EU
Im Falle eines Zweistoffmotors, der eine Weiterentwicklung eines bereits genehmigten Dieselmotors darstellt, wird eine erneute Genehmigung für den Dieselbetrieb erforderlich.
Pokud je dvoupalivový motor vyvinut z již certifikovaného naftového motoru, je nutno znovu provést certifikaci v naftovém režimu.
   Korpustyp: EU
Dies ist anzuwenden, um sicherzustellen, dass die für sich genehmigten Führungsgurte leicht befestigt und abgenommen werden können.
Použije se k zajištění toho, aby bylo možné snadno připojit samostatně schvalované vodicí pásy.
   Korpustyp: EU
Die Beobachter auf Ringwadenfängern überwachen die Einhaltung der von der ICCAT genehmigten Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch den Ringwadenfänger.
co se týká pozorovatelů na plavidlech s košelkovými nevody, je jejich úkolem sledovat, že plavidla s košelkovými nevody dodržují příslušná opatření na řízení a zachování zdrojů přijatá ICCAT.
   Korpustyp: EU
Die Beobachter in den Zuchtbetrieben überwachen die Einhaltung der von der ICCAT genehmigten Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch den Zuchtbetrieb.
co se týká pozorovatelů v hospodářstvích, je jejich úkolem sledovat, že hospodářství dodržují příslušná opatření na řízení a zachování zdrojů přijatá ICCAT.
   Korpustyp: EU
Einzelheiten darüber, inwieweit die in dem genehmigten Programm festgelegten Ziele erreicht sind, und Angaben zu technischen Schwierigkeiten
Podrobnosti ohledně míry, do které bylo dosaženo cílů schv áleného programu, a technických potíží.
   Korpustyp: EU
Bei allen später in den Mitgliedstaaten genehmigten Tierarzneimitteln ist die mengenmäßige Zusammensetzung für denselben Wirkstoff in derselben Weise anzugeben.
Kvantitativní složení všech veterinárních léčivých přípravků následně registrovaných v členských státech musí být pro tutéž účinnou látku uvedeno stejným způsobem.
   Korpustyp: EU
das Recht auf Ausübung der mit der Genehmigung genehmigten konkreten Arbeitstätigkeit im Einklang mit dem nationalen Recht.
práva na výkon konkrétního zaměstnání, k němuž jej dané povolení v souladu s vnitrostátním právem opravňuje.
   Korpustyp: EU
Die Sollwerte des Felgendurchmessers, der Felgenmaulweite und der Einpresstiefe müssen bei ECE-genehmigten Rädern denen des Nachrüstrads des Herstellers entsprechen.
Jmenovitý průměr ráfku, jmenovitá šířka ráfku a jmenovité vysunutí disku musí být u kol s osvědčením ECE stejné jako u náhradních kol výrobce.
   Korpustyp: EU
Von dem genehmigten Rad, das zusammen mit dem erforderlichen Radzubehör am Fahrzeug angebracht ist, darf keine Gefahr ausgehen.
Kola, na která má být vydáno osvědčení, po namontování na vozidlo spolu se vším jejich potřebným příslušenstvím nesmí být zdrojem jakéhokoliv nebezpečí.
   Korpustyp: EU
Einige existierende Fahrzeuge können keinem nach Artikel 26 der Richtlinie 2008/57/EG genehmigten Fahrzeugtyp zugeordnet werden.
U některých stávajících vozidel není možné stanovit, zda odpovídají některému typu vozidla povolenému podle článku 26 směrnice 2008/57/ES.
   Korpustyp: EU
Etwaige Änderungen des Umfangs der Genehmigung oder des genehmigten Flugbetriebs bedürfen der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde.
Veškeré změny, které mají vliv na rozsah povolení nebo povolený provoz, podléhají předchozímu souhlasu příslušného úřadu.
   Korpustyp: EU