linguatools-Logo
222 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
městská stadt~

Verwendungsbeispiele

městská städtische
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

V nových členských státech se sociální segregace nedostatky, pokud jde o poskytování rovných příležitostí, objevuje nejčastěji ve venkovských oblastech, zatímco hospodářské a sociální iniciativy v regionech se zaměřují na dynamická centra, zejména na městská centra.
In den neuen Mitgliedstaaten treten gesellschaftliche Segregation und mangelnde Chancengleichheit am häufigsten in ländlichen Gebieten auf, wirtschaftliche und soziale Initiativen in den Regionen konzentrieren sich dagegen auf dynamische Zentren, vorrangig auf städtische Zentren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Myslím, že pro městská sídla tohoto typu potřebujeme model rozvoje a dostatečné prostředky, protože jde právě o oblasti, na které má polycentrický přístup nedostatečný nebo vůbec žádný příznivý vliv.
Ich meine, dass wir ein Entwicklungsmodell und ausreichende Mittel für städtische Siedlungen dieser Art brauchen, weil es genau diese Gebiete sind, die von den positiven Auswirkungen des polyzentrischen Ansatzes wenig oder gar nicht profitieren.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Myslím, že mezi prioritami členských států na využívání strukturálních fondů v období 2011-2013 musí být městská mobilita, rozvoj venkova, energetická účinnost budov a rozvoj dopravní infrastruktury.
Meiner Meinung nach müssen städtische Mobilität, ländliche Entwicklung, Energieeffizienz bei Gebäuden und die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur zu den vorrangigen Zielen der Mitgliedstaaten für die Nutzung der Strukturfonds im Zeitraum 2011-2013 gehören.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Budu parafrázovat známý výrok francouzského myslitele Sieyèse o třetím stavu: "Co je ve městě městská mobilita? Vše.
In Anlehnung an die Schrift von Sieyès über den Dritten Stand möchte ich sagen: "Was ist die städtische Mobilität? - Alles.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jak naši kolegové poslanci již v minulosti mnohokrát řekli, městská mobilita je něco, co se týká každého člověka v Evropě.
Wie unsere Kollegen bereits wiederholt gesagt haben, betrifft die städtische Mobilität jeden Einzelnen in Europa.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Je také důležité, aby městská dimenze politiky soudržnosti nekonkurovala rozvoji venkova, nýbrž aby se navzájem doplňovaly.
Es ist außerdem wichtig, dass die städtische Dimension der Kohäsionspolitik nicht mit der ländlichen Entwicklung konkurriert, sondern sie ergänzt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Také městská chudina je na biologické rozmanitosti závislá, a to na službách ekosystému, jako je udržování kvality vzduchu a vody a rozklad odpadu.
Die arme städtische Bevölkerung hängt ebenfalls von Ökosystemleistungen wie der Aufrechterhaltung der Luft- und Wasserqualität und dem Abbau von Abfällen ab.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Od počátku roku 2011 budou poskytovány mikropůjčky prostřednictvím nově zřízené instituce pro mikrofinancování v Belgii, která se soustředí na znevýhodněná městská společenství, a prostřednictvím nadace v Nizozemsku, která se zaměří na jednotlivce, kteří nemají přístup k běžnému financování.
Ab Anfang 2011 werden über ein Mikrofinanzierungsunternehmen für Existenzgründer in Belgien, das sich auf benachteiligte städtische Gemeinden konzentriert, und über eine Stiftung in den Niederlanden, deren Zielgruppe Personen sind, die keinen Zugang zu konventionellen Finanzierungen haben, Mikrokredite vergeben werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
vzhledem k tomu, že by městská a okolní venkovská území měla být považována za integrovný hospodářský prostor v širším kontextu regionu, a vzhledem k tomu, že potřebují více integrovanou a symbiotickou strategii rozvoje pro rychlejší zvyšování konkurenceschopnosti regionu,
in der Erwägung, dass städtische und umliegende ländliche Räume als integrierter Wirtschaftsraum, der Teil des regionalen Umfelds ist, gesehen werden sollten und einer stärker integrierten und symbiotischen Entwicklungsstrategie bedürfen, um die Entwicklung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen,
   Korpustyp: EU DCEP
1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech 1 by měla být posílena městská dimenze pomocí plného začlenění opatření v této oblasti do operačních programů spolufinancovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj.
L 161, 26.6.1999, S. 1. Zuletzt geänderte Verordnung durch den Beitrittsakt 2003 ,, ist die städtische Dimension auszubauen, indem die Maßnahmen in diesem Bereich in vollem Umfang in die aus dem EFRE kofinanzierten operationellen Programme einbezogen werden.
   Korpustyp: EU DCEP

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


městská doprava Stadtverkehr 6 Nahverkehr 5 städtische Verkehrsmittel
městská spořitelna Stadtsparkasse 1
městská oblast Stadtgebiet 3
městská brána Stadttor 1
městská správa Stadtverwaltung 1
městská aglomerace städtische Siedlung
městská infrastruktura städtische Infrastruktur
městská komunikace städtische Straße
městská policie Gemeindepolizei
městská zóna Stadtgebiet
městská rada Stadtrat 22
městská hromadná doprava städtischer Verkehr

100 weitere Verwendungsbeispiele mit městská

139 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Městská legenda
Moderne Sage
   Korpustyp: Wikipedia
Městská rada
Gemeinderat
   Korpustyp: Wikipedia
Městská brána
Stadttor
   Korpustyp: Wikipedia
- Městská policie.
- Stadtpolizei, wir müssen rein.
   Korpustyp: Untertitel
Městská hromadná doprava
Öffentlicher Personennahverkehr
   Korpustyp: Wikipedia
Městská občina Koper
Kategorie:Koper
   Korpustyp: Wikipedia
Městská památková zóna
Städtebaulicher Denkmalschutz
   Korpustyp: Wikipedia
Městská knihovna Stuttgart
Stadtbibliothek Stuttgart
   Korpustyp: Wikipedia
Městská občina Slovenj Gradec
Kategorie:Slovenj Gradec
   Korpustyp: Wikipedia
No, třeba městská rada.
Naja, und dem Stadtrat.
   Korpustyp: Untertitel
Kdo říká "městská myš"?
Wer sagt schon "Stadtmaus"?
   Korpustyp: Untertitel
-"Hej" co, městská kurvo.
- Nix hey, Schlampe.
   Korpustyp: Untertitel
Městská hlídka je tvá.
Die Stadtwache gehört Euch.
   Korpustyp: Untertitel
Večer je městská slavnost.
Heute Abend ist das Stadtfest.
   Korpustyp: Untertitel
Vydala ji městská rada.
Ausgestellt von der Aufsichtsbehörde.
   Korpustyp: Untertitel
- Byla to městská linka.
- Es war offensichtlich ein Stadtbus.
   Korpustyp: Untertitel
Městská studna je kontaminovaná.
Der Brunnen im Dorf ist verseucht.
   Korpustyp: Untertitel
To víš, městská holka.
Sie ist ja ein Stadtkind.
   Korpustyp: Untertitel
To víš, městská holka.
Stadtkind, du weißt schon.
   Korpustyp: Untertitel
Městská policie, pane.
Na, und wenn schon.
   Korpustyp: Untertitel
Městská autobusová doprava v Paříži
Liste der Pariser Buslinien
   Korpustyp: Wikipedia
Městská hromadná doprava v Budapešti
BKV Zrt.
   Korpustyp: Wikipedia
Nicméně, městská rada prodej schválila.
Wie auch immer, der Stadtrat hat dem Kauf zugestimmt.
   Korpustyp: Untertitel
Městská legenda se stává hrdinou.
Was wenn moderne Legenden zu Helden werden.
   Korpustyp: Untertitel
Městská rada jim to usnadnila.
- Die Stadtväter machten es ihnen leicht.
   Korpustyp: Untertitel
- Kdy se setká městská rada?
Wann ist die Stadtratssitzung?
   Korpustyp: Untertitel
-Proč je zavřená městská brána?
- Das Tor ist versperrt.
   Korpustyp: Untertitel
Vypadám snad jak městská knihovna?
Hältst du mich für die verdammte Auskunft?
   Korpustyp: Untertitel
Jsem spíš městská myš, jasné?
Ich bin eher eine Stadtmaus, ja?
   Korpustyp: Untertitel
Městská policie už tam byla.
Die Metro Police war dort, erledigte das.
   Korpustyp: Untertitel
Nedbám snad na městská nařízení?
Kenne ich die Stadtregeln?
   Korpustyp: Untertitel
Zní to jako městská legenda.
Das klingt eher nach einem Märchen.
   Korpustyp: Untertitel
No, jste opravdu městská holka.
Damit ist der Showteil für heute beendet.
   Korpustyp: Untertitel
Dobře, Theodor je městská krysa.
Gut, Theodore ist eine Ratte aus dem oberen Stadtteil.
   Korpustyp: Untertitel
Městská rada schválila tvůj rozpočet.
Der Gemeinderat hat dein Budget angenommen.
   Korpustyp: Untertitel
- Ne, městská zeleň není priorita.
Parkanlagen haben keine Priorität.
   Korpustyp: Untertitel
Přátelé, tohle je městská pláž.
Leute, das ist der Stadtstrand.
   Korpustyp: Untertitel
městská nebo regionální v. meziměstská osobní doprava;
Personenstadt- oder -regionalverkehr/Personenfernverkehr,
   Korpustyp: EU
ostatní městská centra (od 0,00 do 0,10)
Sonstige Gemeindestädte (0,00 bis 0,10)
   Korpustyp: EU
Sponzoruje 'Přírodoplyn' a glasgowská městská rada.
Dieses Jahr ist keine Ausnahme.
   Korpustyp: Untertitel
Byla jsi městská rozkuřovačka, že jo, sestro?
Sie waren die Dorfmatratze, nicht, Schwester?
   Korpustyp: Untertitel
Je to spíš jen nějaká městská legenda.
Er weiß wahrscheinlich nichts darüber.
   Korpustyp: Untertitel
Městská dimenze v souvislosti s rozšířením
Parlament plädiert für integrierte Städtepolitik
   Korpustyp: EU DCEP
"Městská stráž nechce vycházet tak daleko.
"Nein, die Stadtwache wagt nicht, herauszukommen."
   Korpustyp: Untertitel
Já jsem Hou, Taipeiská městská policie.
Ich bin Hou von der Taipeh Stadtpolizei.
   Korpustyp: Untertitel
Městská policie je již v pohotovosti.
Das SCPD hat sich bereits mobilisiert.
   Korpustyp: Untertitel
Uvidíme co s tím udělá městská rada.
Wir werden das mit dem Stadtrat betrachten.
   Korpustyp: Untertitel
Ale Městská rada na ně dohlíží.
Aber der Stadtrat überwacht sie.
   Korpustyp: Untertitel
Myslím, že to je nějaká městská legenda.
Ich dachte, dass wäre nur ein Großstadtmythos.
   Korpustyp: Untertitel
Jmenuje se to "Městská džungle", že?
Das Motto lautet "Großstadt-Dschungel", stimmt's?
   Korpustyp: Untertitel
My jsme městská gerila, chápeš to?
Wir sind Stadtguerilla, verstehst du?
   Korpustyp: Untertitel
Městská Rada mi zobe z ruky.
Der Stadtrat frisst mir aus der Hand.
   Korpustyp: Untertitel
A městská rada to chce dovolit.
Und der Stadtrat ist bereit, sie das machen zu lassen.
   Korpustyp: Untertitel
Snad se ti nelíbí městská štětka.
Die hat Sprüche drauf. Hast du das gehört?
   Korpustyp: Untertitel
Děkuju, ale je to městská rada.
Danke, aber es ist der Stadtrat.
   Korpustyp: Untertitel
Jen to jen hloupá městská legenda.
Das ist doch nur eine dumme alte Sage.
   Korpustyp: Untertitel
Městská návladní to s ním dnes vyřeší.
Der Staatsanwalt wird sich heute mit ihm einigen.
   Korpustyp: Untertitel
Tato úroveň odpovídá zpravidla pojmu „městská čtvrť“ nebo „obec“.
Diese Ebene entspricht in der Regel dem Begriff der „Gemeinde” („municipality“ oder „commune“).
   Korpustyp: EU DCEP
To jen městská rada zavádí nové kabely, ne?
Aber das ist nur die Gemeinde, die legen neue Leitungen, oder nicht?
   Korpustyp: Untertitel
Když nás městská rada přestane podporovat, nevím, kde skončíme.
Wenn wir keine Zuschüsse bekommen, weiß ich nicht, was aus uns wird.
   Korpustyp: Untertitel
A městská rada byla zproštěna nepříjemné povinnosti utratit lidský život.
Und dem Commonwealth von Chicago wurde die schmerzliche Notwendigkeit erspart, ein Menschenleben zu beenden.
   Korpustyp: Untertitel
Pam Seligsonová, je to městská knihovnice, má 80.narozeniny.
Pam Seligson, die Bibliothekarin, feiert ihren Achtzigsten.
   Korpustyp: Untertitel
Celá městská policie je s vámi na ostrově.
Alle verfügbaren Polizeieinheiten sind auf der Insel.
   Korpustyp: Untertitel
Městská univerzita v New Yorku, ročník 1928. Bakalář věd.
Abschluss in Naturwissenschaften, Jahrgang '28.
   Korpustyp: Untertitel
To je dům, to je blok, to je městská část.
Den block, den Sektor, den ganzen Unsinn, den man heutzutage braucht.
   Korpustyp: Untertitel
Městská gerila v Jižní Americe nazývá bankovní loupeže "Zabavování".
Die Stadtguerillas in Lateinamerika nennen Bankraub "Enteignungsaktionen".
   Korpustyp: Untertitel
Pak tu vaše městská rada spálila fůru upírů.
Dann hat euer Stadtrat hier unten eine ganze Menge Vampire verbrannt.
   Korpustyp: Untertitel
- Lepší než "Městská rada zničena, policie nemá podezřelé."
Besser als "Stadtrat in die Luft gejagt, Polizei hat keine Verdächtigen."
   Korpustyp: Untertitel
Vsadím se, že v Atlantě nemají městská shromáždění.
Ich wette, in Atlanta haben sie keine Bürgerversammlungen.
   Korpustyp: Untertitel
Městská rada v Plainview dnes vyhlašuje úplně novou soutěž:
Der Stadtrat von Plainview verkündete einen brandneuen lokalen Wettbewerb:
   Korpustyp: Untertitel
A jakou částkou přispěje městská rada na obnovu kostela?
Wieviel wird der Stadtrat zum Wiederaufbau beisteuern?
   Korpustyp: Untertitel
Ve skutečnosti městská rada a policie má mnoho společných zájmů.
Der Stadtrat und die Polizei haben viele gemeinsame Interessen.
   Korpustyp: Untertitel
Městská rada Charming u soudce v Sanwa podala žádost.
Der Stadtrat von Charming hat einen Antrag bei dem Sanwa Richter eingelegt.
   Korpustyp: Untertitel
Zásada subsidiarity znamená, že městská politika spadá do pravomoci členských států.
Nach dem Subsidiaritätsprinzip fällt die Stadtpolitik in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Evropská městská agenda se zaměřuje na rozvoj infrastruktury a služeb ve městech.
Die Europäische Stadtpolitik konzentriert sich auf die Entwicklung der Infrastruktur und der Dienstleistungen in den Städten.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Městská agenda EU se nesmí stát jednosměrným procesem - je zásadní, aby své slovo měli i občané.
Die Stadtpolitik der EU darf nicht zu einer Einbahnstraße werden - die Bürgerinnen und Bürger müssen mitreden können.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Vyjmuta z tohoto nařízení měla být jen příměstská a městská doprava.
Von dieser Regelung soll nur der öffentliche Nah- und Regionalverkehr ausgenommen sein.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Cílem útoků jsou školy, nákupní centra, městská centra a dokonce vojenská velitelství.
Schulen, Einkaufszentren, Stadtzentren und sogar militärische Hauptquartiere sind Angriffen ausgesetzt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Společnost LBBW nabízí soukromé bankovnictví a v městském obvodu Stuttgart působí jako městská spořitelna.
Die LBBW bietet Private Banking an und fungiert im Stadtbezirk Stuttgart als Stadtsparkasse.
   Korpustyp: EU
společnost Lidl předložila svou nabídku těsně předtím, než městská rada vydala své rozhodnutí;
Das Angebot von Lidl ging erst unmittelbar vor dem Beschluss des Gemeinderats ein.
   Korpustyp: EU
Městská daň z nemovitostí je vybírána u všech stávajících budov (a pozemků).
Die Grundsteuer wird auf alle bestehenden Gebäude (und das Grundstück) erhoben.
   Korpustyp: EU
Teprve letos začala městská správa zavírat některé nevěstince kvůli jejich napojení na zločinecké organizace.
Erst in diesem Jahr hat die Stadtverwaltung begonnen, einige Bordelle wegen ihrer Verbindungen zum organisierten Verbrechen zu schließen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
A nová městská zástavba je opět chudá na sítě, které by z ní udělaly domov.
Und als diese Neubaugebiete fertig waren, fehlte es ihnen an den Vernetzungen, die aus ihnen Lebensräume gemacht hätten.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
V návazném úsilí přimět své usedlíky ke vzájemnému poznání městská samospráva rovněž podporuje sousedské večírky.
In dem hiermit in Verbindung stehenden Bemühen, den Bürgern das Kennenlernen zu erleichtern, unterstützt die Stadtverwaltung außerdem Straßenfeste.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Městská organizace může pomocí informačních a komunikačních technologií dosáhnout podstatného snížení svého energetického dopadu.
Eine Stadtverwaltung kann durch die Nutzung von IKT die von den Städten verursachten energetischen Auswirkungen wesentlich senken.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Městská doprava je zodpovědná za přibližně 40 % všech emisí CO2 a 70 % všech skleníkových plynů.
Der Verkehr ist in den Städten für rund 40 % aller CO2-Emissionen und für 70 % aller Treibhausgase verantwortlich.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Městská rada se shodla, že je to třeba vyřešit, počínajíc ihned.
Der Stadtrat hat ebenfalls zugestimmt, die Untersuchung läuft bereits.
   Korpustyp: Untertitel
Pak se městská rada usnesla, že dá společnostem vlastněným menšinou přednost při zadávání městských zakázek.
Doch dann wurden die Aufträge an Firmen mit ethischen Minderheiten vergeben.
   Korpustyp: Untertitel
Já myslela, že se vždycky na tom blbém alegorickém vozu vozí celá městská rada.
Sonst fährt doch immer der ganze Stadtrat mit dem blöden Festwagen hin.
   Korpustyp: Untertitel
Městská rada a okresní návladní už netolerují žádné zločiny newyorských policistů.
Der Stadtrat und der Staatsanwalt dulden keinerlei Fehlverhalten mehr von NYPD Officers.
   Korpustyp: Untertitel
zní to spíš jako městská legenda, než jako Chesapeakský Rozparovač, ne?
Das klingt nach einer düsteren Legende als nach dem Chesapeake-Ripper, oder?
   Korpustyp: Untertitel
Městská konkurenceschopnost: úloha evropských měst v celosvětovém kontextu, místní politiky pro zlepšení soudržnosti.
Wettbewerb zwischen Städten: Rolle der europäischen Städte im globalen Kontext, Lokalpolitik zur Verbesserung des Zusammenhalts.
   Korpustyp: EU DCEP
Je nutné, aby se městská centra stala atraktivním místem k bydlení.
Die Stadtzentren müssen zu attraktiven Wohnorten werden.
   Korpustyp: EU DCEP
Městská samospráva Port Phillip na věc nahlíží ze širšího a dlouhodobějšího hlediska.
Die Stadtverwaltung von Port Phillip verfolgt einen weiter gefassten und langfristigeren Ansatz.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Vyloučeny z ní jsou: roznáška neadresných propagačních materiálů, městská kurýrní služba a expresní přeprava.
Ausgeschlossen sind: die Verteilung von Postwurfsendungen, innerstädtische Kurierdienste und die Eilzustellung.
   Korpustyp: EU
městská tramvaj nebo lehké metro s vlastním pohonem a vozy bez vlastního pohonu
Straßenbahn oder Stadtbahn, Wagen mit und ohne eigenen Antrieb
   Korpustyp: EU
Městská holka jako seš ty. Nevydržela bys ani pět minut, lásko.
Ein Stadtmädchen wie Sie überlebt hier keine fünf Minuten.
   Korpustyp: Untertitel
Městská hlídka má dva tisíce mužů a přísahala bránit králův mír.
Die Stadtwache ist zweitausend Mann stark und hat geschworen, des Königs Frieden zu verteidigen.
   Korpustyp: Untertitel
Rogere, městská rada nemá v úmyslu se podvolit přáním malé skupinky studentů.
Der Stadtrat wird sich nicht nach den Wünschen von Schülern richten.
   Korpustyp: Untertitel
Jedna městská legenda u nás v sirotčinci říkala, že zlobivé děti budou umlčeny ve zdech.
Eine alte Legende in meinem Kinderheim besagte, böse Kinder würden in Wänden eingesperrt.
   Korpustyp: Untertitel