linguatools-Logo
345 Verwendungsbeispiele

Verwendungsbeispiele

popírat bestreiten
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Německo nepopírá, že se v případě kapitálového vkladu, pokrytí rizik a záruk jedná o státní podporu.
Deutschland bestreitet nicht, dass es sich bei der Kapitalzuführung, der Risikoabschirmung und den Garantien um staatliche Beihilfen handelt.
   Korpustyp: EU
Komise nepopírá, že EDF připadají povinnosti veřejné služby.
Die Kommission bestreitet nicht, dass die Verpflichtungen des öffentlichen Diensts auf EDF lasten.
   Korpustyp: EU
Tento bod nebyl mimo jiné francouzskými orgány nikdy popírán.
Dies wurde im Übrigen von den französischen Behörden nie bestritten.
   Korpustyp: EU
Komise nepopírá, že náklady na některé transakce mohou být mnohem větší než náklady na jiné transakce.
Die Kommission bestreitet nicht, dass mit bestimmten Vorgängen wesentlich höhere Kosten verbunden sein können als mit anderen.
   Korpustyp: EU
Společnost BT popírá, že by existovala nějaká jednostrannost v systému odvolání nebo v jeho uplatňování na společnost BT.
BT bestreitet, dass es im Widerspruchsystem oder seiner Anwendung auf BT eine Voreingenommenheit gab.
   Korpustyp: EU
Kontrolní úřad nepopírá, že tato opatření byla součástí měnové politiky a správy státního dluhu ani že byla založena na příslušných pravidlech [8].
Die Behörde bestritt nicht, dass diese Maßnahmen zur Geld- und Schuldenpolitik des Staates zählten und auf den einschlägigen Bestimmungen hierzu beruhten [8].
   Korpustyp: EU
Nikdo nepopírá, že potřebujeme velitelství schopné plánovat a vést vojenské operace.
Niemand bestreitet, dass wir ein Zentrum benötigen, das in der Lage ist, militärische Operationen zu planen und auszuführen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Nepopírám existenci důvodů k prodiskutování společného boje proti ní na mezivládní úrovni.
Ich bestreite nicht, dass es gute Gründe dafür geben kann, über ein gemeinsames Herangehen auf überstaatlicher Ebene nachzudenken.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
AEB naopak popírá, že kterákoli z podmínek stanovených článkem 49 nařízení o DPPO je nepřesná a lze ji volně vykládat.
Vielmehr bestreitet der spanische Bankenverband, dass die Bedingungen nach Artikel 49 RIS ungenau seien und einer Auslegung bedürften.
   Korpustyp: EU
AEB oficiálně popírá, že by se kterýkoli z jejích členů zúčastnil jakéhokoli setkání nebo neformálního kontaktu se španělskými orgány.
Der spanische Bankenverband bestreitet ausdrücklich, dass einige seiner Mitglieder an einer Sitzung mit den spanischen Behörden teilgenommen oder sich an einem informellen Vertrag beteiligt hätten.
   Korpustyp: EU

57 weitere Verwendungsbeispiele mit "popírat"

290 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

To nemá cenu popírat.
Dies kann nicht abgestritten werden.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Proč musíš všechno popírat.
Wieso müssen Sie immer alles zunichte machen?
   Korpustyp: Untertitel
znamená popírat své lidství.
…verleugnetdas, was ihn zum Menschen macht.
   Korpustyp: Untertitel
Dobře, nebudu to popírat.
- Ja, da ist allerdings was dran.
   Korpustyp: Untertitel
- Nedá se to popírat.
- Nein, es kann nicht geleugnet werden.
   Korpustyp: Untertitel
Nesnaž se to popírat.
Werde doch nicht so abwehrend.
   Korpustyp: Untertitel
popírat jeho existenci.
Ich leugne ihre Existenz.
   Korpustyp: Untertitel
Můžeš to popírat, jak chceš.
Leugne es, so oft du willst!
   Korpustyp: Untertitel
Proč bych to měl popírat?
- Sie haben nichts dagegen.
   Korpustyp: Untertitel
Kdo takhle může popírat vědu?
- Es sind wissenschaftliche Erkenntnisse.
   Korpustyp: Untertitel
Nepřitěžuj si tím, že to budeš popírat.
Leugne nicht auch noch, was passiert ist.
   Korpustyp: Untertitel
Už tě nenechám popírat, kdo jsi.
Ich will nicht, dass du dich noch länger verleugnest.
   Korpustyp: Untertitel
Asi bych nic z toho neměla popírat.
Ich streite besser nichts ab.
   Korpustyp: Untertitel
Proč, protože chceš, abych to přestala popírat?
- Wieso, weil ihr nicht wollt, dass ich es verleugne?
   Korpustyp: Untertitel
Popírat svobodu slova, to jde Evropské unii nejlépe!
Die Redefreiheit zu verweigern ist, was die EU am besten macht!
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Tím nechci popírat, že migrace má i své nedostatky.
Damit sollen die Schattenseiten der Migration keinesfalls bestritten werden.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
"Neměli bychom popírat, že bytí bez závazků nás vždy vzrušovalo.
"Zweifellos hat die Vorstellung von einem freien Leben uns stets begeistert.
   Korpustyp: Untertitel
Ale Roberte. Zrovna ty bys vliv minulosti popírat neměl.
Wenn jemand den Einfluss der Vergangenheit ernst nehmen sollte, dann wohl Sie!
   Korpustyp: Untertitel
Jak dlouho myslíš, že můžeš popírat tu žízeň, Nelsone?
Was glaubst du, wie lange du der Versuchung widerstehen kannst, Nelson?
   Korpustyp: Untertitel
A já se to jen snažím mnoha způsoby popírat.
Und ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen.
   Korpustyp: Untertitel
Nechci popírat, že je na světě hodně zla.
Ich streite nicht ab, dass es Böses in der Welt gibt.
   Korpustyp: Untertitel
Očividně jsme zastavili, tak to nemá cenu popírat.
Nun, offensichtlich haben wir angehalten, daran gibt es nichts zu rütteln.
   Korpustyp: Untertitel
Zdá se, že patří k lidské povaze vědomě popírat možnost obrovských krizí nebo ji alespoň zlehčovat.
Es gehört wohl zum menschlichen Wesen, die Möglichkeiten großer Krisen zu verdrängen oder wenigstens zu verharmlosen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nelze popírat, že silné bilaterální vztahy jsou dobré pro řecké hospodářství a bezpečnost.
Es ist unbestritten, dass starke bilaterale Beziehungen gut für Griechenlands Wirtschaft und Sicherheit sind.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Jak dlouho ještě budeš popírat něco, co máš přímo před očima?
Wie lange wollen Sie sich weigern zu erkennen, was genau vor Ihrer Nase ist?
   Korpustyp: Untertitel
Tak moc jako schopnost popírat je skvělá věc. Je u vašich služeb jedna stinná stránka.
Die Bestreitbarkeit ist eine wunderbare Sache, jedoch gibt es auch einen schlechten Teil an ihrem Service.
   Korpustyp: Untertitel
Ale když naplno zaútočíme na kasárny v Uvero už nebudou moci nadále popírat naše vítězství.
Aber wenn wir die Kaserne von Uvero angreifen, könnten sie unseren Sieg unmöglich vertuschen.
   Korpustyp: Untertitel
Přeji si, aby tomu tak nebylo, ale nemohu to už déle popírat.
Ich wünschte, ich brauchte das nicht zu sagen. Aber ich kann es nicht länger verdrängen.
   Korpustyp: Untertitel
Když mám své city popírat, tak proč jsem se s nimi narodil?
Warum wurde ich mit Gefühlen geboren, wenn ich sie ablehnen soll?
   Korpustyp: Untertitel
Ty mě chceš jenom, když si sundáš kalhoty! Jak můžeš popírat náš vztah?
Ohne deine Hose hast du mich lieb, aber mit Hose
   Korpustyp: Untertitel
Nebudu popírat to, co mě činí lidským, to by bylo krátkozraké.
Ich ignoriere nicht, was mich menschlich macht, das ist eine Form der Blindheit.
   Korpustyp: Untertitel
Vím, že je to můj strýc i v čem jede, můžete to klidně popírat.
Er ist zwar mein Onkel, aber man muss es zugeben.
   Korpustyp: Untertitel
O té poslední části nevím, ale nebudu popírat, že jsem nadšený že jsem opět s Emily.
Beim Letzten weiß ich nicht, aber ich bin sehr glücklich, dass ich Emily wieder hab.
   Korpustyp: Untertitel
A když se naše oči potkali na útočném výcviku, prostě mě nemohl popírat.
Und als sich unsere Augen auf dem Hindernissparcour trafen, konnte er nicht mehr Nein sagen.
   Korpustyp: Untertitel
Nemůžu tvrdit, že jsem slušný člověk a nelze popírat, že jsem poctivý zloduch,
So viel ist gewiss, einen schmeichlerischen Biedermann wird mich niemand nennen. Dafür bin ich ein aufrichtiger Schurke.
   Korpustyp: Untertitel
Nelze popírat, že terorismus obecně, a džihádský terorismus především, představuje v současné době nejvážnější ohrožení bezpečnosti občanů Evropské unie.
Es ist unbestreitbar, dass der Terrorismus im Allgemeinen und der Dschihad-Terrorismus im Besonderen heute eine der schlimmsten Bedrohungen für die Sicherheit der Bürger der Europäischen Union darstellt.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
To, že svět dobýt nelze, jim přitom umožňuje popírat skutečnost, což je zvláštní rys Angsocu a s ním soupeřících ideologií.
Inzwischen macht die Tatsache, daß keine Gefahr einer Eroberung besteht, die Verleugnung der Wirklichkeit möglich, die eines der besonderen Merkmale von Engsoz und seinen rivalisierenden Denksystemen ist.
   Korpustyp: Literatur
Nelze ovšem popírat, že po uložení prozatímních opatření ceny nadále rostly a že dovoz z jiných zdrojů je nevýznamný.
Allerdings kann nicht geleugnet werden, dass die Preise seit Einführung der vorläufigen Maßnahmen weiter gestiegen sind und dass die Einfuhren aus anderen Quellen unbedeutend sind.
   Korpustyp: EU
Nelze popírat, že obě tyto společnosti jsou subjekty zapojené do poskytování služeb v oblasti letecké dopravy a reklamy.
Beide Gesellschaften befassen sich nun aber unbestritten mit der Erbringung von Luftverkehrs- und Werbedienstleistungen.
   Korpustyp: EU
Skutečně se nelze stavět proti ani popírat, že se soukromí investoři podíleli na vytvoření podniku v jeho současné podobě.
So wird auch nicht bestritten, dass an der Gründung des Unternehmens in seiner derzeitigen Form private Investoren beteiligt waren, eine Tatsache, die außer Zweifel steht.
   Korpustyp: EU
Úmluva OSN proti mučení výslovně zakazuje „kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání“, takže takové postupy je nutné popírat.
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter verbietet ausdrücklich jede „grausame, unmenschliche oder entwürdigende Behandlung oder Bestrafung“; deren Einsatz muss also in Abrede gestellt werden.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Předseda Komise dnes řekl něco velice důležitého. Řekl, že by bylo vážnou chybou popírat sociální summit, summit o zaměstnanosti.
Der Kommissionspräsident hat heute einen wichtigen Satz gesagt: "Die Absage des Sozialgipfels - des Beschäftigungsgipfels - ist ein schwerer Fehler."
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Byli jsme dlouhou dobu přáteli, pak jsme spolu prožili kouzelnou noc a už jsme nemohli dál popírat své city.
Ich meine, so lange waren wir nur Freunde, aber dann hatten wir diese, ähm, eine magische Nacht und jetzt können wir zu unseren Gefühlen stehen.
   Korpustyp: Untertitel
Nemůžu pořád popírat, že jsi tady. To je vše, co můžu udělat, aniž by se začali vyptávat.
Wenn ich noch länger leugne, dass Sie für immer hierbleiben wollen, werden sie anfangen, Fragen zu stellen.
   Korpustyp: Untertitel
Prioritou je samozřejmě nadále prevence masakrů civilních obyvatel, samozřejmě však nesmíme popírat využití bezpilotních letounů, které dobře fungují u hranice a Pákistánem.
Das Verhindern von Massakern unter der Zivilbevölkerung bleibt natürlich vorrangig, aber wir dürfen uns nicht den Einsatz von Drohnen verwehren, die gute Arbeit in den pakistanischen Grenzgebieten leisten.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
členka Komise. - Nebudu popírat, že jsem mnohokrát čerpala inspiraci od Parlamentu a jeho poslanců, takže jsem ráda, že v tomto případě se to týká konkrétního vyšetřování letenek.
Mitglied der Kommission. - (EN) Ich will gar nicht verhehlen, dass ich vom Parlament und seinen Abgeordneten schon häufig Anregungen erhalten habe, und ich freue mich, dass das auch in diesem speziellen Fall, der die Untersuchung von Flugticketpreisen betrifft, so ist.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Skutečnost, že nedošlo k žádoucímu vyjasnění, podporuje tvrzení, podle něhož francouzský stát nehodlá popírat, že je sám schopen poskytnout nezbytné zdroje.
Dass die gebotene Klärung nicht erfolgt ist, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass der Staat die Tatsache, dass er selbst die erforderlichen Mittel bereitstellen könnte, nicht dementieren möchte.
   Korpustyp: EU
Tím nechci popírat, že si některé vlády žijí nad poměry a že „vyshortování“ jejich dluhu je způsob, jak je finanční trhy přivádějí k zodpovědnosti.
Das soll nicht heißen, dass nicht manche Staaten über ihre Verhältnisse gelebt haben und dass Short-Positionen gegen ihre Anleihen die Art sind, wie die Finanzmärkte sie zur Rechenschaft ziehen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Druhým závěrem je, že nejvíce zvýhodněné třídy, které ze solidarity s ostatními, zejména chudými, profitují nejvíc, už přispění ostatních nemohou popírat.
Der zweite Schluss lautet, dass die am stärksten privilegierten Klassen, die am meisten von der Solidarität der anderen profitiert haben, vor allem von der der Armen, die Beiträge Letzterer nicht mehr von der Hand weisen können.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Nemá smysl popírat naše obavy týkající se vyhlídky, že budou farmáři kontrolováni způsobem, jenž veřejnost nemůže chápat a jenž už nebude podléhat parlamentní kontrole.
Und die Sorge, dass hier auf eine Weise kontrolliert wird, die dann nicht mehr von der Öffentlichkeit nachvollzogen und nicht mehr vom Parlament überprüft wird, die ist eben da.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Včasné rozhovory a politická opatření zabraňují konfliktům, ale popírat skutečný stav věcí a snažit se konflikty řešit, aniž bychom přiznali pravdu, je nejjistější cestou ke smutnému konci.
Der rechtzeitige Rückgriff auf den Dialog und die Politik verhindert Konflikte, aber wenn man verleugnet, was wirklich vorgeht und versucht, Konflikte zu überwinden, ohne die Wahrheit zu sagen, führt dies auf sicherem Wege zu einem Ende, das man bedauert.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jak někdo může popírat jejich existenci, když na francouzské webové stránce byla dnes zveřejněna databáze s názvem Romové obsahující informace o místech původu a další údaje o romských občanech, včetně těch pocházejících z Evropské unie: z Bukurešti, Bělehradu a Temešváru?
Wie kann behauptet werden, es gäbe keine Datenbanken, wenn heute eine Datenbank unter dem Namen Roma auf einer französischen Website im Internet veröffentlicht ist, mit den Herkunftsorten und einer Vielzahl von Informationen über Roma, darunter auch jene aus der EU: aus Bukarest, Belgrad und Timişoara?
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Pokud - podle Huntingtona - vznikla práva výlučně z politické krize evropského křesťanství po protestantské reformaci, jak prohlašujeme tady na Západě, proč by se jiné společnosti nemohly odvolávat na své vlastní tradice a tato práva popírat?
Wenn nun, wie Huntington meint, die Rechte der westlichen Welt ihren Ursprung einzig in der politischen Krise des europäischen Christentums nach der Reformation hätten, was sollte andere Gesellschaften davon abhalten, sich auf ihre eigenen Traditionen zu berufen und den Menschen diese Rechte vorzuenthalten?
   Korpustyp: Zeitungskommentar
A když se akceptuje i toto, když kvůli samotnému počtu lidí snažících se dostat na evropské pobřeží nelze dál popírat barbarství, které je donutilo uprchnout, objeví se třetí kouřová clona.
Und selbst, wenn dies akzeptiert wird, und wenn die schiere Masse der Menschen auf dem Weg zu europäischen Ufern die Leugnung der barbarischen Zustände, vor denen sie fliehen, unmöglich macht, wird ein dritter Nebelschleier geworfen.
   Korpustyp: Zeitungskommentar
Popírat tuto pravdu a direktivně z Bruselu pojišťovnám nařizovat, že nesmí rozlišovat, zda je pojištěnec muž nebo žena, je v rozporu se všemi učebnicemi pojistné matematiky, ale hlavně zásadně diskriminuje skupiny pojištěnců.
Diese Wahrheit zu ignorieren und eine Richtlinie aus Brüssel zu benutzen, um den Versicherungsgesellschaften eine Pflicht aufzuerlegen, wonach sie nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden dürfen, widerspricht der versicherungsmathematischen Theorie und außerdem werden dadurch bestimmte Gruppen von Versicherungsnehmern diskriminiert.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Jedná-li se o pracovní místa ve zpracovatelské oblasti, nelze popírat, že by bylo nezbytné znovu jednat s odvětvím, zda je schopné platit pěstitelům za tuto bavlnu odpovídající ceny, aby se pěstování bavlny vyplatilo.
Wenn es nun im Bereich der Verarbeitung um Arbeitsplätze geht das ist ja nicht von der Hand zu weisen dann müsste man mit der Industrie auch mal darüber sprechen, ob sie nicht in der Lage sind, den Anbauern für diese Baumwolle einen entsprechenden Preis zu zahlen, so dass es sich lohnt, Baumwolle anzubauen.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Komise si tyto připomínky vykládá v tom smyslu, že Francie popírá, že by AFR nebyla schopna získat prostředky za podobných podmínek na úvěrovém trhu (což znamená popírat, že by vratné zálohy přinesly AFR zvýhodnění), a tedy že by v okamžiku poskytnutí vratných záloh byla společnost AFR podnikem v obtížích ve smyslu pokynů.
Nach Verständnis der Kommission bestreitet Frankreich damit, dass es AFR nicht möglich gewesen wäre, auf dem Kreditmarkt Mittel zu vergleichbaren Bedingungen aufzunehmen (beziehungsweise dass die rückzahlbaren Vorschüsse AFR einen Vorteil verschafft haben) und dass AFR zum Zeitpunkt der Gewährung der rückzahlbaren Vorschüsse ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien war.
   Korpustyp: EU