linguatools-Logo
1.044 Verwendungsbeispiele

Übersetzungen

[ADJ/ADV]
zusammen spolu 6.250 společně 3.451 dohromady 517 pohromadě 164 celkem 27 pospolu 16 vzájemně 9 vcelku
úhrnem
souvisle

Verwendungsbeispiele

zusammen spolu
 

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Indes sind auch hier wirkliche Investitionen in die Wirtschaft zusammen mit mehr Kontrolle vonnöten.
I v této oblasti jsou nezbytné reálné investice do ekonomiky spolu s větší kontrolou.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wie Sie wissen, hat dieses Parlament zusammen mit dem Rat neue Fahrzeitregeln verabschiedet.
Jak víte, tato sněmovna spolu s Radou přijala nová pravidla o době řízení.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Betroffen ist nicht allein Polen, sondern beispielsweise auch Malta, zusammen mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Tato krize se dotkla nejen Polska, ale například i Malty spolu s jinými členskými státy Evropské unie.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Historische Revisionen von geringfügigem routinemäßigem Charakter werden nur jährlich, zusammen mit den Daten für das vierte Quartal, übermittelt;
Menší rutinní historické revize údajů se zasílají jen jednou ročně, a to spolu s přenosem údajů za čtvrté čtvrtletí;
   Korpustyp: EU
Wird eine abweichende Definition verwendet, ist dies zusammen mit der Quelle im Bericht anzugeben.
Je-li použita jiná definice, musí to být uvedeno spolu s příslušným odkazem.
   Korpustyp: EU
Dies führte zusammen mit dem Druck auf die Preise im UZ unter anderem zu erheblichen Verlusten für den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft.
To spolu s tlakem na pokles cen vedlo mimo jiné i k podstatným ztrátám ve výrobním odvětví Společenství během období šetření.
   Korpustyp: EU
Außerdem ist offenkundig, dass diese Strategie zusammen mit Gewalt und Hass zu einer globalen Strategie geworden ist.
Kromě toho je evidentní, že tato strategie se spolu s násilím a nenávistí bohužel stala strategií globální.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
( 7 ) Der Beobachtungsstatus "M " wird immer zusammen mit einem Beobachtungswert " - " übermittelt .
( 7 ) Status sledování "M " je vždy odesílán spolu s hodnotou sledování " -- " .
   Korpustyp: Allgemein
( 8 ) Der Beobachtungsstatus "L " wird immer zusammen mit einem Beobachtungswert " - " übermittelt .
( 8 ) Status sledování "L " je vždy odesílán spolu s hodnotou sledování " -- " .
   Korpustyp: Allgemein
Berenice und ich waren Geschwisterkinder und wuchsen zusammen in meinem väterlichen Hause auf.
Berenice byla má sestřenka - vyrůstali jsme spolu v otcovských zdech.
   Korpustyp: Literatur

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


zusammen sein být spolu 452
fasst zusammen shrnul 5
zusammen mit společně s 2.045 i s 7
setzte zusammen složil
hängt zusammen souvisí 91
zusammen leben žít spolu 69 žít pohromadě 6
setzt sich zusammen se skládá 222 skládá se 222
nimm dich zusammen seber se 2 vzchop se 1
mit ihr zusammen s ní dohromady 3
zusammen mit ihm spolu s ním 8

100 weitere Verwendungsbeispiele mit zusammen

944 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

- Hi, zusammen.
- Ahoj, všichni.
   Korpustyp: Untertitel
- Hallo, zusammen.
-Jak se všichni máte?
   Korpustyp: Untertitel
- Tschüss zusammen.
- Mějte se, všichni.
   Korpustyp: Untertitel
Okay, alle zusammen, packt euer Zeug zusammen.
Takže všichni, sbalte si věci.
   Korpustyp: Untertitel
Beides passt nicht zusammen.
Obě skupiny se střetávají.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
im Folgenden zusammen „Vertragsparteien“ —
dále jen „strany“,
   Korpustyp: EU
nachstehend zusammen „Vertragsparteien“ genannt —
dále jen „smluvní strany“,
   Korpustyp: EU
Das passt nicht zusammen.
Dále máme výhrady vůči odstavci 24.
   Korpustyp: Parlamentsdebatte
Reiß Dich zusammen, Gaius.
Seber se, Gaiusi, nelže ti.
   Korpustyp: Untertitel
Fassen wir mal zusammen:
Tohle vědí na policii:
   Korpustyp: Untertitel
Shamoto, reiß dich zusammen!
- Syamoto, nezvorej to!
   Korpustyp: Untertitel
Hey, Leute, kommt zusammen.
Lidi? Posaďte se všichni.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Jerry.
Vzpamatuj se, Jerry.
   Korpustyp: Untertitel
Vielleicht mit mir zusammen?
Ještě nedělala nic nahá.
   Korpustyp: Untertitel
- Schneider, reiß dich zusammen!
Schneidere, seber se!
   Korpustyp: Untertitel
Es passt alles zusammen.
Všechno to do sebe tak zapadá!
   Korpustyp: Untertitel
- Jetzt passt alles zusammen.
- Vše do sebe zapadá. Ještě víno?
   Korpustyp: Untertitel
Ihre Rückenmarkfunktionen brechen zusammen.
Začíná se jí rozpadat mícha.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Lance!
Udrž to v sobě, Lanci!
   Korpustyp: Untertitel
- Ruf alle zusammen.
- Ať se všichni připraví.
   Korpustyp: Untertitel
- Reiß dich zusammen.
Vzpamatuj se, proboha.
   Korpustyp: Untertitel
Machen wir was zusammen?
Chceš jet se mnou?
   Korpustyp: Untertitel
Nein, nicht "uns zusammen"
Ne. Ne "čím jsme".
   Korpustyp: Untertitel
Ich schlage ihn zusammen.
Teď ho mlátím já!
   Korpustyp: Untertitel
Gottlose Spinner, alle zusammen.
Jsou to všechno bezbožní kašpaři.
   Korpustyp: Untertitel
Jetzt gehören wir zusammen.
Už je jedna z nás.
   Korpustyp: Untertitel
Eng zusammen, feuerbereit.
Nevyčnívat, být u sebe, střílet první.
   Korpustyp: Untertitel
- Gute Nacht, alle zusammen.
Tak dobrou noc všem.
   Korpustyp: Untertitel
Schlag die Beckenteller zusammen.
Do toho, ty šimpanze!
   Korpustyp: Untertitel
Tor, reiß dich zusammen!
Ne, Thore, musíš vystřízlivět!
   Korpustyp: Untertitel
Bleibt zusammen, Kinder.
Honem! Musíme si pospíšit.
   Korpustyp: Untertitel
Sein Kreislauf bricht zusammen.
- Jeho tělo selhává.
   Korpustyp: Untertitel
Heute kommt alles zusammen.
One of those days stacking up.
   Korpustyp: Untertitel
Beiß die Zähne zusammen.
Na to se vybodni.
   Korpustyp: Untertitel
Gute Nacht, alle zusammen.
Dobrou noc, všichni.
   Korpustyp: Untertitel
Wir müssen zusammen halten.
Musíme držet při sobě.
   Korpustyp: Untertitel
Wir fahren alle zusammen.
Zaplatím ti taxála později, jo?
   Korpustyp: Untertitel
Die Puzzleteilchen passen zusammen.
Náramně do sebe pasujeme.
   Korpustyp: Untertitel
Du klappst noch zusammen.
- Zlato, uklidni se.
   Korpustyp: Untertitel
- Was kostet alles zusammen?
- Kolik by to stálo všechno?
   Korpustyp: Untertitel
- Packt eure Sachen zusammen.
- Vezměte si svý věci.
   Korpustyp: Untertitel
- Jetzt alle zusammen.
- To se muselo stát zrovna teď.
   Korpustyp: Untertitel
-…ingen früher zusammen campen.
-…polu kempovaly.
   Korpustyp: Untertitel
Davon sackt niemand zusammen.
Po takové rance nikdo nepadne.
   Korpustyp: Untertitel
Bardolph, reiß dich zusammen!
Bardolphe, buď veselí.
   Korpustyp: Untertitel
Die Rebellen klappen zusammen.
Zdá se, že vzbouřenci kolabují.
   Korpustyp: Untertitel
- Jetzt reiß dich zusammen!
-Sammy, chovej se slušně.
   Korpustyp: Untertitel
Mann, reiß dich zusammen.
- Ty nějak mutuješ.
   Korpustyp: Untertitel
- Guten Tag, alle zusammen.
- Dobré odpoledne všem!
   Korpustyp: Untertitel
-Reiß dich zusammen.
- Soustřeď se na práci.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Mann.
Kašli na to, vole.
   Korpustyp: Untertitel
Reißen Sie sich zusammen!
Cloumají sami se sebou nazájem.
   Korpustyp: Untertitel
Streckt die Hände zusammen.
Dejte ruce do kruhu.
   Korpustyp: Untertitel
Sonst bricht man zusammen.
Jedině tak tomu můžete uniknout.
   Korpustyp: Untertitel
Hallo zusammen, wie gehts?
Jak se máte?
   Korpustyp: Untertitel
- Flick mich wieder zusammen.
- Podej mi obvaz!
   Korpustyp: Untertitel
Das passt alles zusammen.
Všechno to do sebe krásně zapadá.
   Korpustyp: Untertitel
Sie treiben alle zusammen.
No tak hněte zadkama!
   Korpustyp: Untertitel
Ruf alle zusammen, Junior!
Všechny je zavolej, Juniore.
   Korpustyp: Untertitel
Wir arbeiteten gut zusammen.
Naše spolupráce byla vynikající.
   Korpustyp: Untertitel
Hey, pack zusammen!
Hej! Zbal se!
   Korpustyp: Untertitel
Reißen Sie sich zusammen.
Seberte se.
   Korpustyp: Untertitel
Paul, reiß dich zusammen.
Paule, seber se.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Junge.
Přece nejsi takový hlupák.
   Korpustyp: Untertitel
Sein Plan bricht zusammen.
Jeho plán se rozpadá.
   Korpustyp: Untertitel
- Mit dir zusammen.
- Tak jako ty.
   Korpustyp: Untertitel
Wir machen das zusammen.
- Však taky jo!
   Korpustyp: Untertitel
Guten Morgen, alle zusammen.
Já jsem Patrik Jane.
   Korpustyp: Untertitel
- Also - Hallo zusammen.
- Chtěl bych si promluvit o postavě.
   Korpustyp: Untertitel
Es passt alles zusammen.
Všechno do sebe zapadá.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Schwegler!
Seber se, Schweglere!
   Korpustyp: Untertitel
Reißt euch zusammen, beide.
Ovládejte se, oba.
   Korpustyp: Untertitel
- Die gehören immer zusammen.
- To je totéž.
   Korpustyp: Untertitel
Bleiben Sie paarweise zusammen.
Držte se ve dvojicích.
   Korpustyp: Untertitel
Seine Schaltkreise brächen zusammen.
Nejmíň týden bychom mu museli čistit obvody.
   Korpustyp: Untertitel
Wir Tabakleute halten zusammen.
Tabák se o své lidi postará, eh?
   Korpustyp: Untertitel
Ihr seid zusammen geritten?
Neznáš ho z dřívějška?
   Korpustyp: Untertitel
Wie passt das zusammen?
Jak může e-bezpečnostní vybavení automobilů zachránit lidské životy?
   Korpustyp: EU DCEP
Alles hängt damit zusammen.
Vše je na to napojené.
   Korpustyp: EU DCEP
der einzelnen Mitgliedstaaten zusammen.
příslušného ▌orgánu dohledu z každého členského státu.
   Korpustyp: EU DCEP
Vorderviertel, zusammen oder getrennt
Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
   Korpustyp: EU
Hinterviertel, zusammen oder getrennt
Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
   Korpustyp: EU
Sie hängen miteinander zusammen.
Táhne se to už dlouho.
   Korpustyp: Untertitel
Sammle deine Papiere zusammen.
Tak si je radši někam schovej.
   Korpustyp: Untertitel
Energiemuster brechen zusammen, Sir.
Vnitřní energie kolísá, pane.
   Korpustyp: Untertitel
Treibt den Adel zusammen.
Chyťte ty aristokraty!
   Korpustyp: Untertitel
- Oben. Zusammen mit Stark.
- Na poschodí se Starkom.
   Korpustyp: Untertitel
Wir arbeiten gut zusammen.
Dobře se nám spolupracuje.
   Korpustyp: Untertitel
Reißt euch zusammen, Jungs.
Snažte se, hoši.
   Korpustyp: Untertitel
Ich brech grad zusammen.
Jsem z toho úplně v prdeli.
   Korpustyp: Untertitel
Ich reiß mich zusammen.
- Budu v pohodě.
   Korpustyp: Untertitel
Nimm alles, zusammen.
Vezmi si je.
   Korpustyp: Untertitel
Es passt alles zusammen.
Začíná to dávat smysl.
   Korpustyp: Untertitel
Das passt nicht zusammen.
Nikdy to do sebe nešlo.
   Korpustyp: Untertitel
Sie haben zusammen gearbeitet.
Brody byl průzkumný sniper. Pracují ve dvojicích.
   Korpustyp: Untertitel
Reißen Sie sich zusammen.
Dej se dokupy, chlape.
   Korpustyp: Untertitel
Nichts davon passt zusammen.
Nevejde se to tam.
   Korpustyp: Untertitel
Nein, sie brach zusammen.
Ne, ne. Zhroutila se.
   Korpustyp: Untertitel
Nimm dich zusammen, Edward.
Vzpamatuj se, Edwarde.
   Korpustyp: Untertitel
Reiß dich zusammen, Rose.
Koukej se sebrat, Rose.
   Korpustyp: Untertitel