Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=Lyse&lang=l1
linguatools-Logo

Übersetzungen

[Weiteres]
Lyse Lýza 1
Mini-Lektionen zum tschechischen Wortschatz, zur Grammatik und zur Alltagskultur. Jetzt zum Newsletter anmelden

Verwendungsbeispiele

23 weitere Verwendungsbeispiele mit "Lyse"

2 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Deutsche Sätze

Tschechische Sätze

Dies wiederum resultiert im bakteriellen Zelltod bei vernachlässigbarer Zell-Lyse .
To má za následek odumření bakteriální buňky s nepatrnou lýzou buněk .
   Korpustyp: Fachtext
Dieses kann zu einer Myopathie , einschließlich Rhabdomyo -lyse führen .
To může vyvolat myopatii , včetně rhabdomyolýzy .
   Korpustyp: Fachtext
Tumor-Lyse-Syndrom Da Bortezomib eine zytotoxische Substanz ist und sehr schnell maligne Plasmazellen abtöten kann , können die Komplikationen eines Tumor-Lyse-Syndroms auftreten .
Vzhledem ke skutečnosti , že bortezomib je cytotoxická látka a může rychle ničit maligní plazmatické buňky , může se jako komplikace objevit syndrom z rozpadu nádoru .
   Korpustyp: Fachtext
Tumor-Lyse-Syndrom Da Bortezomib eine zytotoxische Substanz ist und sehr schnell maligne Plasmazellen abtöten kann, können die Komplikationen eines Tumor-Lyse-Syndroms auftreten.
Syndrom z rozpadu nádoru Vzhledem ke skutečnosti, že bortezomib je cytotoxická látka a může rychle ničit maligní plazmatické buňky, může se jako komplikace objevit syndrom z rozpadu nádoru.
   Korpustyp: Fachtext
Gutartige und bösartige Neubildungen ( einschl . Zysten und Polypen ) Tumor-Lyse-Syndrom Häufig :
Benigní a maligní nádory ( včetně cyst a polypů ) Syndrom nádorové lýzy Časté :
   Korpustyp: Fachtext
Tumor-Lyse-Syndrom -7 Fälle ( siehe Abschnitte 4. 2 und 4. 4 )
Syndrom nádorové lýzy -7 případů ( viz bod 4. 2 a 4. 4 )
   Korpustyp: Fachtext
Die Atembeutel müssen dann in der Originalverpackung zu einem qualifizierten Labor zur Ana- lyse geschickt werden.
Zkumavky se vzorky se musí zaslat v originálním balení na analýzy do speciální laboratoře.
   Korpustyp: Fachtext
Der Antikörper führt durch Komplementfixierung und eine antikörperabhängige , zellvermittelte Zytotoxizität zur Lyse der Lymphozyten .
Protilátka vyvolá rozpad lymfocytů fixací komplementu a na protilátce závislou buněčnou cytotoxicitou .
   Korpustyp: Fachtext
Wenn Rituximab an das Antigen bindet, wird eine Lyse der Zelle (Zelltod) ausgelöst.
Pokud se rituximab naváže na antigen, způsobí lýzu buněk (buněčnou smrt).
   Korpustyp: Fachtext
Infektionskrankheiten), zelluläre Lyse (z.B. akute Ischämie der Gliedmaßen, Rhabdomyolyse, ausgedehntes Trauma).
acidóza, zhoršení funkce ledvin, náhlé zhoršení podmínek pro funkci ledvin (např. infekční onemocnění), rozpad buněk (např. při akutní ischemii končetin, rhabdomyolýze, rozsáhlém traumatu).
   Korpustyp: Fachtext
Saccharomyces Lysate Extract ist das Endprodukt der kontrollierten Lyse verschiedener Saccharomyces-Arten
Saccharomyces Lysate Extract je produkt řízené lyze různých druhů mikroorganismů Saccharomyces
   Korpustyp: EU
Risikopatienten für ein Tumor-Lyse -Syndrom sind diejenigen Patienten , die vor der Behandlung eine hohe Tumorbelastung hatten .
K pacientům s rizikem syndromu z rozpadu nádoru patří pacienti s rozsáhlou nádorovou zátěží před léčbou .
   Korpustyp: Fachtext
Gutartige , bösartige und unspezifische Neubildungen ( einschließlich Zysten und Polypen ) Gelegentlich : Tumor-Lyse-Syndrom ( siehe Abschnitt 4. 4 ) .
Novotvary benigní , maligní a nespecifikované ( včetně cyst a polypů ) Méně časté : syndrom z rozpadu nádoru ( viz bod 4. 4 ) .
   Korpustyp: Fachtext
Zysten und Polypen) Tumor-Lyse-Syndrom (siehe auch Daten aus dem "Compassionate-Use"- Programm und den Nicht-Zulassungsstudien)
Benigní a maligní nádory (včetně cyst a polypů) Syndrom nádorové lýzy (viz též údaje z programu "compassionate use" a non- pivotních studií)
   Korpustyp: Fachtext
Lactococcus/Lac Lysate ist das Endprodukt der Fermentation von Milch durch den Mikroorganismus Lactococcus lactis, mit nachfolgender Lyse der Mikroorganismuszellen
Lactococcus/Lac Lysate je produkt získávaný fermentací mléka mikroorganismy Lactococcus lactis a následnou lyzí buněk mikroorganismů
   Korpustyp: EU
Die Studie wurde bei einer Zahl von 1667 randomisierten Patienten vorzeitig wegen höherer Mortalität im Lyse-PCI Arm (" facilitated" PCI) im Vergleich zur primären PCI allein abgebrochen.
Studie byla předčasně ukončena po randomizaci 1 667 pacientů z důvodu numericky vyšší úmrtnosti ve skupině facilitované PCI, léčené tenekteplasou.
   Korpustyp: Fachtext
Das Fab-Fragment von Rituximab bindet an das CD20-Antigen auf B-Lymphozyten , und das Fc-Fragment kann immunologische Reaktionen bewirken , die eine B-Zell-Lyse vermitteln .
Rituximab se svým Fab fragmentem naváže na CD20 antigen na povrchu B-lymfocytů a prostřednictvím Fc domény může být zahájena efektorová imunitní reakce , která vede k lýze B -lymfocytů .
   Korpustyp: Fachtext
Bei Patienten , denen Atriance verabreicht wird , sollte das Blutbild regelmäßig auf Änderungen hin kontrolliert werden , außerdem sollten sie eine angemessene Hydrationstherapie erhalten , wenn ein Risiko für ein Tumor-Lyse-Syndrom besteht ( eine Komplikation , die durch den Abbau von Krebszellen entsteht ) .
Pacienti , kteří jsou léčeni přípravkem Atriance , by měli být pravidelně sledováni ohledně změn v krevním obrazu a měli by dostávat adekvátní hydrataci , jestliže jsou vystaveni riziku syndromu nádorové lýzy ( komplikace v důsledku rozkladu nádorových buněk ) .
   Korpustyp: Fachtext
Es wird empfohlen , dass mit Nelarabin behandelte Patienten eine intravenöse Hydrationstherapie entsprechend der üblichen medizinischen Praxis zur Behandlung der Hyperurikämie bei Patienten mit einem Risiko für ein Tumor-Lyse-Syndrom erhalten .
Doporučuje se , aby byli pacienti užívající nelarabin dostatečně intravenózně hydratováni v souladu se standardními lékařskými postupy ke zvládnutí hyperurikémie u pacientů s rizikem syndromu nádorové lýzy .
   Korpustyp: Fachtext
Alemtuzumab bewirkt die Lyse von Lymphozyten , indem es an CD52 , ein stark exprimiertes , nicht modulierendes Antigen bindet , das auf der Oberfläche praktisch aller B - und T-Lymphozyten sowie von Monozyten , Thymozyten und Makrophagen vorkommt .
Alemtuzumab vyvolává rozpad lymfocytů vazbou na CD52 , což je vysoce vyjádřený , nemodulující antigen přítomný na povrchu téměř všech B a T lymfocytů stejně jako monocytů , thymocytů a makrofágů .
   Korpustyp: Fachtext
In-vitro - und In-vivo-Studien zeigen , dass es zu Lyse und Absterben der Apikalenden und Verzweigungspunkte der Hyphen , wo Zellwachstum und -teilung stattfinden , führt , wenn Aspergillus Caspofungin ausgesetzt wird .
In vitro a in vivo studie prokázaly , že expozice plísně Aspergillus kaspofunginu vede k lýze a smrti špiček hrotů a bodů větvení hyf , kde dochází k růstu a dělení buněk .
   Korpustyp: Fachtext
Fasturtec wird bei Patienten mit hämatologischen Malignomen ( Blutkrebs ) angewendet , bei denen zu Beginn der Chemotherapie ( Behandlung mit Arzneimitteln gegen Krebs ) das Risiko einer raschen Lyse ( Zerfall ) oder Verkleinerung des Tumors besteht .
Přípravek Fasturtec se používá u pacientů s hematologickou malignitou ( rakovinou krve ) , u nichž hrozí rychlý rozpad nebo zmenšení objemu tumoru po zahájení chemoterapie ( podávání léků proti rakovině ) .
   Korpustyp: Fachtext
Der Aufschluss des Gewebes und die Zubereitung eines Homogenats in einem geeigneten Puffer ist unter Verwendung des Fast-Prep-Gewebedisruptors und von Lysing-Matrix-A-Röhrchen (MP Biomedicals) vorzunehmen.
Rozrušení tkání a příprava homogenátu ve vhodném pufru probíhá za použití přístroje k rozrušení tkání Fast Prep a zkumavek s lyzační maticí A (společnosti MP Biomedicals).
   Korpustyp: EU