Deeplink: http://www.linguatools.de/deutsch-tschechisch/?q=trombóza&lang=l2
linguatools-Logo

Übersetzungen

[NOMEN]
trombóza Thrombose 91
Trombóza Thrombus
Mini-Lektionen zum tschechischen Wortschatz, zur Grammatik und zur Alltagskultur. Jetzt zum Newsletter anmelden

Verwendungsbeispiele

trombózaThrombose
 

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

Trombóza
Thrombose
   Korpustyp: Wikipedia
- Věděla jste ale, že pacient trpí trombózou?
Aber sie wussten, dass der Patient Thrombosen hatte?
   Korpustyp: Untertitel
Revlimid může také způsobovat vznik krevních sraženin v žilách ( trombózu ) .
Revlimid kann möglicherweise auch ein Gerinnsel in Ihren Blutgefäßen ( eine Thrombose ) verursachen .
   Korpustyp: Fachtext
Hypertyreóza vede k nadměrné srážlivosti krve, která způsobí trombózu.
Schilddrüsenüberfunktion führt zu Thromboseneigung, die zu Thrombose führt.
   Korpustyp: Untertitel
Vyšší dávky přípravku Nonafact mírně zvyšují riziko tvorby sraženin v krevních cévách , což může vést ke vzniku trombózy .
Es besteht ein geringes Risiko , dass höhere Dosen Nonafact Gerinnsel in Blutgefäßen verursachen , die zu Thrombose führen .
   Korpustyp: Fachtext
Má velmi rozšířenou trombózu. Vážná srdeční slabost.
Sie hatte eine schwere Thrombose und jetzt noch einen Herzanfall.
   Korpustyp: Untertitel
Antitrombotika jsou léky , které zabraňují vytváření krevních sraženin ( trombózy ) .
Antithrombotika sind Arzneimittel , die die Entstehung von Blutgerinnseln ( Thrombose ) verhindern .
   Korpustyp: Fachtext
Dr. Greyová chce vrátnicovou žílu nahradit štěpem z žíly kyčelní, jenže pacient ve stehenních žilách trpí oboustrannou hlubokou trombózou a kyčelní žíly nebude možné použít.
Dr. Grey wird die Hüftvene mit der Pfortader verbinden. aber der Mann hat zweiseitige tiefe Thrombosen in seinen Oberschenkeln und die Hüftvene ist nicht brauchbar.
   Korpustyp: Untertitel
Ve dvouleté studii toxicity bylo při vysokých dávkách celekoxibu pozorováno zvýšení výskytu nonadrenálních trombóz u potkaních samců .
In einer zweijährigen Toxizitätsstudie wurde bei männlichen Ratten unter hohen Dosierungen eine Zunahme nicht adrenaler Thrombosen beobachtet .
   Korpustyp: Fachtext
Měla těžkou trombózu, to poškodilo tkáně.
Eine schwere Thrombose hatte bereits das ganze Gewebe angegriffen.
   Korpustyp: Untertitel

Typische Wortverbindungen und Kollokationen


žilní trombóza Venenthrombose 75

40 weitere Verwendungsbeispiele mit "trombóza"

23 weitere Treffer unter Übersetzungen/Wortverbindungen

Tschechische Sätze

Deutsche Sätze

hluboká žilní trombóza *, žilní trombóza končetin, hypotenze *, hypertenze, ortostatická hypotenze, zrudnutí obličeje a krku, ekchymóza
Tiefe Venenthrombosen*, Venenthrombosen in den Extremitäten, Hypotonie*, Hypertonie, orthostatische Hypotonie, Hitzegefühl, Ekchymosen
   Korpustyp: Fachtext
Mohla by to taky být trombóza dutiny nostní.
Könnte auch kavernöse Sinusthrombose sein.
   Korpustyp: Untertitel
Skrytá trombóza může způsobit nepřítomnost a ztráty paměti.
Kavernöse Sinusthrombose kann kurze Bewusstlosigkeit und Gedächtnisverlust verursachen.
   Korpustyp: Untertitel
Mezi tromboembolické příhody patří hluboká žilní trombóza, tromboflebitida a plicní embolie (viz též bod 4. 4.).
Es liegen Berichte über thromboembolische Erkrankungen einschließlich tiefer Venenthrombosen, Thrombophlebitis und Lungenembolien vor (siehe auch Abschnitt 4.4).
   Korpustyp: Fachtext
Tyto změny vedou zpětně k prokoagulačnímu stavu , jehož výsledkem je mikrovaskulární trombóza .
Diese Veränderungen wiederum leiten einen prokoagulanten Zustand ein , der zu mikrovaskulären Thrombosen führt .
   Korpustyp: Fachtext
- Pokud se u vás v minulosti vyskytla hluboká žilní trombóza, plicní embolie nebo abnormality
- wenn bei Ihnen jemals tiefe Venenthrombosen, Lungenembolien oder bestimmte
   Korpustyp: Fachtext
vá Krevní sraženiny (trombóza) • Bolest okolo místa vpichu • Vyrážka a/ nebo zčervenání kůže
• Schmerzen im Bereich der Einstichstelle • Rash und/oder Hautrötung m
   Korpustyp: Fachtext
Velmi vzácně : tromboembolické reakce jako infarkt myokardu , mrtvice , plicní embolie , hluboká žilní trombóza .
Sehr selten : Thromboembolische Reaktionen wie Myokardinfarkt , Schlaganfall , Lungenembolie und tiefe Venenthrombosen .
   Korpustyp: Fachtext
Velmi vzácně byla trombóza popsána u žen užívajících COC v jiných cévách, např. jaterních,
In extrem seltenen Fällen wurden bei Frauen unter kombinierten oralen Kontrazeptiva Thrombosen in anderen Blutgefäßen beobachtet, z.B. in Leber-, Mesenterial-, Nieren-, Hirn- oder Retinalvenen und -arterien.
   Korpustyp: Fachtext
tromboembolické reakce jako infarkt myokardu, mrtvice, plicní embolie, hluboká žilní trombóza.
Thromboembolische Reaktionen wie Myokardinfarkt, Schlaganfall, Lungenembolie und tiefe Venenthrombosen.
   Korpustyp: Fachtext
Únava, mykotické infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a srážení krve v žilách (trombóza/ tromboembolismus)
• Müdigkeit, Pilzinfektionen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Erbrechen, anomaler Gang, Herzleistungsschwäche und venöse Blutgerinnsel (Thrombosen/Thromboembolien)
   Korpustyp: Fachtext
Protidestičkové léky brání tomuto shlukování a snižují tak možnost vzniku krevní sraženiny ( procesu , který se nazývá trombóza ) .
Thrombozytenfunktionshemmer verhindern dieses Zusammenklumpen und verringern auf diese Weise das Risiko der Entstehung von Blutgerinnseln ( sogenannten Thrombosen ) .
   Korpustyp: Fachtext
U pacientů užívajících přípravky podporující erytropoezu , byly hlášeny trombotické a cévní příhody , například ischemie myokardu , infarkt myokardu , mozkové krvácení a mozkový infarkt , přechodná ischemická ataka , hluboká žilní trombóza , arteriální trombóza , plicní embolie , aneurysma , trombóza sítnice a srážení krve v umělé ledvině .
Über thrombotische , vaskuläre Ereignisse wie myokardiale Ischämien , Myokardinfarkte , zerebrovaskuläre Ereignisse ( Hirnblutung , Hirninfarkt ) , transitorische ischämische Attacken , tiefe venöse Thrombosen , arterielle Thrombosen , Lungenembolien , Aneurysmen , Retinalthrombosen und Blutgerinnsel in künstlichen Nieren wurde bei Patienten unter Erythropoetin-Behandlung berichtet .
   Korpustyp: Fachtext
U pacientů užívajících přípravky podporující erytropoezu , včetně pacientů užívajících epoetin alfa , byly hlášeny trombotické a cévní příhody , například ischemie myokardu , infarkt myokardu , mozkové krvácení a mozkový infarkt , přechodná ischemická ataka , hluboká žilní trombóza , arteriální trombóza , plicní embolie , aneurysma , trombóza sítnice a srážení krve v umělé ledvině .
Über thrombotische , vaskuläre Ereignisse wie myokardiale Ischämien , Myokardinfarkte , zerebrovaskuläre Ereignisse ( Hirnblutung , Hirninfarkt ) , transitorische ischämische Attacken , tiefe venöse Thrombosen , arterielle Thrombosen , Lungenembolien , Aneurysmen , Retinalthrombosen und Blutgerinnsel in künstlichen Nieren wurde bei Patienten unter Erythropoetin-Behandlung , so auch Patienten unter Epoetin alfa , berichtet .
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté ( nejméně u 1 pacienta z 1 000 ) : ˇ Únava , mykotické infekce , zmatenost , halucinace , zvracení , poruchy chůze a srážení krve v žilách ( trombóza/ tromboembolismus )
Gelegentlich ( weniger als 1 von 100 , aber mehr als 1 von 1. 000 Behandelten ) : · Müdigkeit , Pilzinfektionen , Verwirrtheit , Halluzinationen , Erbrechen , anomaler Gang und venöse Blutgerinnsel ( Thrombosen/ Thromboembolien )
   Korpustyp: Fachtext
trombóza v místě injekce, malátnost, edém Pro účely této tabulky je ≥1% definováno jako příhody vyskytující se u 2 nebo více pacientů.
Zum Zwecke dieser Tabelle ist ≥ 1% definiert als Ereignisse, die bei 2 oder mehreren Patienten auftreten.
   Korpustyp: Fachtext
infuze, reakce v místě infuze, trombóza v místě injekce, malátnost, edém Pro účely této tabulky je ≥1% definováno jako příhody vyskytující se u 2 nebo více pacientů.
Zum Zwecke dieser Tabelle ist ≥ 1% definiert als Ereignisse, die bei 2 oder mehreren Patienten auftreten.
   Korpustyp: Fachtext
Velmi vzácně byla trombóza popsána u žen užívajících COC v jiných cévách , např . jaterních , mezenterických , renálních , cerebrálních nebo retinálních žilách a artériích .
In extrem seltenen Fällen wurden bei Frauen unter kombinierten oralen Kontrazeptiva Thrombosen in anderen Blutgefäßen beobachtet , z. B . in Leber - , Mesenterial - , Nieren - , Hirn - oder Retinalvenen und -arterien .
   Korpustyp: Fachtext
Jestliže se krevní sraženina utvoří v žilách dolních končetin ( hluboká žilní trombóza ) , může se posléze uvolnit a způsobit neprůchodnost tepny v plicích ( plicní embolie ) .
Wenn sich das Blutgerinnsel in den tiefen Beinvenen bildet , kann es sich ablösen und die Arterien in der Lunge verstopfen ( Lungenembolie ) .
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté (postihuje 1 až 10 pacientů z 1 000): • Únava, mykotické infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a srážení krve v žilách (trombóza/ tromboembolismus).
Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1.000 Behandelten): • Müdigkeit, Pilzinfektionen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Erbrechen, anomaler Gang, Herzleistungsschwäche und venöse Blutgerinnsel (Thrombosen/Thromboembolien)
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté (postihuje 1 až 10 uživatelů z 1 000): • Únava, mykotické infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a srážení krve v žilách (trombóza/ tromboembolismus).
Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1.000 Behandelten): • Müdigkeit, Pilzinfektionen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Erbrechen, anomaler Gang, Herzleistungsschwäche und venöse Blutgerinnsel (Thrombosen/Thromboembolien)
   Korpustyp: Fachtext
Cévní poruchy Méně časté : hypertenze , hypotenze Vzácné : cerebrovaskulární příhoda , plicní embolie , hluboká žilní trombóza NS Respirační , hrudní a mediastinální poruchy Vzácné : plicní hypertenze , intersticiální pneumonie , pneumonitis
9 Erkrankungen der Atemwege , des Brustraums und Mediastinums Selten : pulmonale Hypertonie , interstitielle Pneumonie , Pneumonitis Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Häufig : Erbrechen , Übelkeit , Abdominalschmerzen , Diarrhö , Dyspepsie , Mundtrockenheit , Flatulenz Gelegentlich : Pankreatitis Selten : Magen-Darm-Blutung , Ileus Leber - und Gallenerkrankungen Häufig :
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté ( nejméně u 1 pacienta z 1 000 ) : ˇ Únava , mykotické infekce , zmatenost , halucinace , zvracení , poruchy chůze a srážení krve v žilách ( trombóza/ tromboembolismus )
Gelegentlich ( mindestens 1 von 1. 000 Behandelten ) : · Müdigkeit , Pilzinfektionen , Verwirrtheit , Halluzinationen , Erbrechen , anomaler Gang und venöse Blutgerinnsel ( Thrombosen/ Thromboembolien )
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté nežádoucí účinky ( které se vyskytl u méně než 1 ze 100 pacientů ) jsou : -bolest hlavy -trombóza žilního přístupu ( krevní sraženina v dialyzačním žilním přístupu )
Gelegentliche Nebenwirkungen ( die bei weniger als 1 von 100 Patienten auftreten ) sind : - Kopfschmerzen - Thrombosen des Gefäßzugangs ( Blutgerinnsel in Ihrem Dialysezugang ) .
   Korpustyp: Fachtext
Méně časté nežádoucí účinky ( které se vyskytly u méně než 1 ze 100 pacientů ) jsou : -bolest hlavy -trombóza žilního přístupu ( krevní sraženina v dialyzačním žilním přístupu )
Gelegentliche Nebenwirkungen ( die bei weniger als 1 von 100 Patienten auftreten ) sind : - Kopfschmerzen - Thrombosen des Gefäßzugangs ( Blutgerinnsel in Ihrem Dialysezugang ) .
   Korpustyp: Fachtext
Hormonální substituční terapie je spojena s vyšším relativním rizikem vzniku venózního tromboembolického onemocnění (VTE) jako je hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie.
Eine Hormonsubstitutionstherapie ist mit einem erhöhten relativen Risiko für venöse Thromboembolien (VTE) verbunden, d. h. für tiefe Venenthrombosen oder Lungenembolien.
   Korpustyp: Fachtext
Mezi tromboembolické příhody patří hluboká žilní trombóza , , tromboflebitida a plicní embolie ( viz též bod 4. 4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití ) .
Es liegen Berichte über thromboembolische Erkrankungen einschließlich tiefer Venenthrombosen , Thrombophlebitis und Lungenembolien vor ( siehe auch Abschnitt 4. 4 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung ) .
   Korpustyp: Fachtext
Přípravek Quixidar s vyšším obsahem účinné látky (5, 7, 5 a 10 mg) se používá při léčbě žilních tromboembolických příhod jako je hluboká žilní trombóza (krevní sraženina v dolní končetině, DVT) ek
In höheren Stärken (5, 7,5 und 10 mg) ist Quixidar für die Behandlung venöser thromboembolischer Ereignisse wie tiefer Venenthrombosen (TVT, Blutgerinnsel im Bein) oder Lungenembolie (LE, Blutgerinnsel in der Lunge) geeignet. itte
   Korpustyp: Fachtext
V rámci studií věnovaných léčbě žilních tromboembolických příhod byl přípravek Quixidar srovnáván s enoxaparinem (hluboká žilní trombóza, na 2 192 pacientech) a nefrakcionovaným heparinem (plicní embolie, na 2 184 pacientech).
Bei der Behandlung von VTE wurde Quixidar mit Enoxaparin (TVT; 2 192 Patienten) bzw. mit unfraktioniertem Heparin (LE; 2 184 Patienten) ln
   Korpustyp: Fachtext
• prodělal( a) jste měsíc před léčbou srdeční infarkt nebo mrtvici • máte nestabilní anginu pectoris (nově se objevující nebo zvýšená bolest na hrudi) • máte riziko tvorby krevních sraženin v žilách (hluboká žilní trombóza) – například, pokud jste měl( a) sraženiny již dříve
• innerhalb eines Monats vor Ihrer Behandlung einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben • wenn Sie an instabiler Angina Pectoris (erstmals auftretende oder verstärkte Brustschmerzen) leiden • die Gefahr einer Blutpfropfbildung in den Venen (tiefe Venenthrombosen) besteht – wenn bei Ihnen beispielsweise schon früher ein solcher Blutpfropf aufgetreten ist
   Korpustyp: Fachtext
V epidemiologických studiích je užívání kombinované perorální antikoncepce ( COC ) spojováno se zvýšeným rizikem výskytu tromboembolizmu hlubokých žil ( trombóza hlubokých žil , plicní embolie ) a artérií ( infarkt myokardu , přechodná ischemická příhoda ) .
In epidemiologischen Studien wurde die Anwendung kombinierter oraler Kontrazeptiva mit einem erhöhten Risiko für tiefe venöse ( tiefe Beinvenenthrombose , Lungenembolie ) und arterielle ( Myokardinfarkt , transiente ischämische Attacke ) Thromboembolien in Verbindung gebracht .
   Korpustyp: Fachtext
Mezi příznaky homocystinurie patří trombóza ( tvorba krevních sraženin v krevních cévách ) , oslabení kostí , abnormality kostry , ektopie čočky ( porucha , při níž se oční čočka nachází v nesprávném místě ) a mentální retardace ( zaostalost ) .
Zu den Symptomen der Homocystinurie zählen Thrombosen ( Bildung von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen ) , Knochenschwäche und Skelettabnormitäten , Ektopia lentis ( Verlagerung der Augenlinse ) und eine verzögerte geistige Entwicklung .
   Korpustyp: Fachtext
• prodělal( a) jste měsíc před léčbou srdeční infarkt nebo mrtvici • máte nestabilní anginu pectoris (nově se objevující nebo zvýšená bolest na hrudi) • máte riziko tvorby krevních sraženin v žilách (hluboká žilní trombóza) – například, pokud jste měl( a) sraženiny již dříve
• im letzten Monat vor Ihrer Behandlung einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten haben • wenn Sie an instabiler Angina Pectoris (erstmals auftretende oder verstärkte Brustschmerzen) leiden • die Gefahr einer Blutpfropfbildung in den Venen (tiefe Venenthrombosen) besteht – wenn bei Ihnen beispielsweise schon früher ein solcher Blutpfropf aufgetreten ist
   Korpustyp: Fachtext
Přípravek Quixidar s vyšším obsahem účinné látky ( 5 , 7, 5 a 10 mg ) se používá při léčbě žilních tromboembolických příhod jako je hluboká žilní trombóza ( krevní sraženina v dolní končetině , DVT ) nebo plicní embolie ( krevní sraženina v plicích , PE ) .
In höheren Stärken ( 5 , 7, 5 und 10 mg ) ist Quixidar für die Behandlung venöser thromboembolischer Ereignisse wie tiefer Venenthrombosen ( TVT , Blutgerinnsel im Bein ) oder Lungenembolie ( LE , Blutgerinnsel in der Lunge ) geeignet .
   Korpustyp: Fachtext
V rámci studií věnovaných léčbě žilních tromboembolických příhod byl přípravek Quixidar srovnáván s enoxaparinem ( hluboká žilní trombóza , na 2 192 pacientech ) a nefrakcionovaným heparinem ( plicní embolie , na 2 184 pacientech ) .
Bei der Behandlung von VTE wurde Quixidar mit Enoxaparin ( TVT ; 2 192 Patienten ) bzw . mit unfraktioniertem Heparin ( LE ; 2 184 Patienten ) verglichen .
   Korpustyp: Fachtext
Krevní sraženiny mohou způsobit neprůchodnost žil nebo tepen, což může vést k trvalé invaliditě nebo dokonce úmrtí. • Krevní sraženiny se mohou utvořit v žíle dolní končetiny (hluboká žilní trombóza) a pohybovat se do plic.
33 Blutgerinnsel können eine Blockade in einer Vene oder Arterie verursachen, was Sie dauerhaft behindern oder sogar zum Tod führen kann. • Blutgerinnsel können sich in einer Vene Ihres Beines bilden (tiefe Beinvenenthrombose oder VTE) und zur Lunge wandern.
   Korpustyp: Fachtext
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fareston je zapotřebí -jestliže trpíte srdečním selháním , nestabilním diabetem nebo se výrazně snížila vaše výkonnost -Pokud se u vás v minulosti vyskytla hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie , Fareston byste neměla užívat .
Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Fareston ist erforderlich : - , falls bei Ihnen eine Herzerkrankung oder ein labiler Diabetes vorliegt oder Sie sich in einem schlechten Allgemeinzustand befinden . -wenn bei Ihnen jemals tiefe Venenthrombosen oder Lungenembolien aufgetreten sind , sollten Sie generell nicht mit Fareston behandelt werden .
   Korpustyp: Fachtext
pyrexie, ztuhlost slabost, pocit tlaku na hrudníku, trombóza v místě vpichu, modřiny v místě vpichu, zánět v místě vpichu, pálení v místě vpichu, extravazace v místě vpichu, krvácení v místě vpichu, svědění v místě vpichu, pocit tlaku
Hämatome an der Injektionsstelle, Entzündung der Injektionsstelle, Brennen an der Injektionsstelle, Extravasation an der Injektionsstelle, Hämorrhagie an der Injektionsstelle, Pruritus an der Injektionsstelle, Druckgefühl
   Korpustyp: Fachtext
V rámci studií věnovaných léčbě žilních tromboembolických příhod byl přípravek Arixtra srovnáván s enoxaparinem ( hluboká žilní trombóza u 2 192 pacientů ) a nefrakcionovaným heparinem ( plicní embolie u 2 184 pacientů ) .
Bei der Behandlung von VTE wurde Arixtra mit Enoxaparin ( TVT ; 2 192 Patienten ) bzw . mit unfraktioniertem Heparin ( LE ; 2 184 Patienten ) verglichen .
   Korpustyp: Fachtext
69 • Únava, mykotické infekce, zmatenost, halucinace, zvracení, poruchy chůze, srdeční selhání a srážení krve v žilách (trombóza/ tromboembolismus) Velmi vzácné (postihuje méně než 1 uživatele z 10 000): • Křeče Neznámá četnost (četnost nelze hodnotit z dostupných dat) • Zánět slinivky břišní a psychotické reakce
Gelegentlich (betrifft 1 bis 10 von 1.000 Behandelten): • Müdigkeit, Pilzinfektionen, Verwirrtheit, Halluzinationen, Erbrechen, anomaler Gang, Herzleistungsschwäche und venöse Blutgerinnsel (Thrombosen/Thromboembolien)
   Korpustyp: Fachtext